تعبیر خواب طلاق

 

 • تعبیر خواب طلاق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلاق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلاق

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كسي زنش ra طلاق داد و او يك زن بيش نبود؛ دليل شرف و بزرگي بود. اگــر او ra زني ديگر يا كنيزكي بود؛ دليل كه در بزرگي او نقصان شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند زن ra طلاق داد؛ دليل كه كاري كند كه از آن پشيمان شــود .

  ديدن خلع كردن؛ دليل بر توانگري و غنيمت است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  از امام صادق عليه السلام نقل مي کـنـنـد ke اگــر ببينيد زن خويش ra طلاق داده ايد کاري مي کنيد ke از کرده خود پشيمان و نادم مي شويد. معبران ديگر نيز ba اندکي اختلاف همين عقيده ra دارند. امــا نود درصد کساني ke همسر خويش ra طلاق مي دهند يا ازدواج هايي ke be متارکه و جدايي مي انجامد همراه ba ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش اســت و be همين علت اســت ke غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين ba ابراز پشيماني be سوي يکديگر باز مي گردند be خصوص اگــر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند. زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت be امر طلاق در خواب نيز همين است. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke همسري داريد و او ra طلاق داده ايد کاري مي کنيد ke از انــجـام آن خشنود نمي شويد. شما ra ملامت مي کـنـنـد ولي اگــر در خواب ببينيد ke همسر خود ra مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد ke تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگــر ببينيد ke ديگري همسر خود ra طلاق داده تعبير عينا همين اســت ke گفتيم. باز هم شما غم و اندوهي داريد ke مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن اســت ke ديگري از انقياد رهيد و راحت شــد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جدا شدن از همسر : خطر آتش سوزي

  طلاق گرفتن : شما be دليل انــجـام يک خطا تنبيه خواهيد شد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد همسر خود ra طلاق داده ايد ؛ علامت آن اســت كه شريك زندگي خود ra دوست نمي داريد ؛ بايد در محيط خانواده تفاهم بوجود بيايد .

  2ـ اگــر زنان خواب ببينند از شوهرشان جدا مي شــونــد ؛ دلالت بر آن دارد كه در اثر بي وفايي عشاق منزوي خواهند شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE