تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق

 

 • تعبیر خواب طلاق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلاق » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلاق

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر او را زني ديگر يا كنيزكي بود، دليل كه در بزرگي او نقصان شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند زن را طلاق داد، دليل كه كاري كند كه از آن پشيمان شود .

  ديدن خلع كردن، دليل بر توانگري و غنيمت است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که اگر ببينيد زن خويش را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از کرده خود پشيمان و نادم مي شويد. معبران ديگر نيز با اندکي اختلاف همين عقيده را دارند. اما نود درصد کساني که همسر خويش را طلاق مي دهند يا ازدواج هايي که به متارکه و جدايي مي انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش است و به همين علت است که غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين با ابراز پشيماني به سوي يکديگر باز مي گردند به خصوص اگر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند. زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نيز همين است. چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد و او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد. شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد که ديگري همسر خود را طلاق داده تعبير عينا همين است که گفتيم. باز هم شما غم و اندوهي داريد که مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن است که ديگري از انقياد رهيد و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جدا شدن از همسر : خطر آتش سوزي

  طلاق گرفتن : شما به دليل انجام يک خطا تنبيه خواهيد شد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد همسر خود را طلاق داده ايد ، علامت آن است كه شريك زندگي خود را دوست نمي داريد ، بايد در محيط خانواده تفاهم بوجود بيايد .

  2ـ اگر زنان خواب ببينند از شوهرشان جدا مي شوند ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بي وفايي عشاق منزوي خواهند شد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE