تعبیر خواب طبل

 

 • تعبیر خواب طبل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طبل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طبل

   

  ديدن طبل be خواب؛ دليل بر سخن دورغ است. اگــر بيند ba طبل ناي و رقص بود؛ دليل كه كاري كند ba منفعت.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند طبل مي زند؛ دليل كه كاري باطل كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  طبل و صداي طبل در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي اســت و پوچي. طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و لغو اســت نه خلاف و گناه. طبل زدن کاري اســت ke نه براي خود بيننده خواب سود دارد و نه be ديگران فايده مي رساند. اگــر بيننده خواب ببيند ke طبل مي زند عملي آن چنان ke گفته شــد بيهوده و لغو انــجـام مي دهد. کاري مي کــنــد ke حتي توجه ديگران ra جلب مي نمايد امــا بيهوده اســت و فاقد سود و فايده ... اگــر در خواب ببينيد ke کسي طبل مي زند ديگري عمل بيهوده انــجـام مي دهد و بيننده خواب شاهد اين کار بي نتيجه خواهد بود. صداي طبل دروغ و ياوه اســت و لاف زدن و غلو کردن. اگــر در خواب احساس کنيد ke صداي طبل مي شنويد ولي خود زننده طبل ra نمي بينيد دروغ مي شنويد يا ديگران درباره شما حرف مي زنند و احيانا بدگويي مي کـنـنـد برخي از معبران نوشته اند فتنه و خيانت اســت و صداي طبل ra be سخناني تعبير کرده اند ke ايجاد فتنه و آشوب مي کــنــد و بلا مي آورد. اگــر در خواب ديديد ke خودتان طبل مي زنيد امــا صدا ندارد مرتکب عملي خائنانه مي شويد. کاري مزورانه و آميخته be کيد و نيرنگ. اين تعبير براي طبل زدن بي صداي ديگري هم هست. طبل پاره گوياي شکست و ناکامي اســت ولي گوياي شکستي اســت ke مستحق آن مي باشيد زيرا در کاري غلو مي کنيد و لاف مي زنيد و ba شکست و ناکامي رو be رو مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  طبل

  ديدن : يک مسافرت دا انتظار شماست ؛ خبرهايي در مورد کسي ke be شما نيازمند اســت خواهيد شنيد

  شنيدن ضربه هايي ke be طبل زده ميشود : مشکلات ؛ در هم ريختگي

  ضربه زدن be يک طبل : شما ba يک عمل ناشايست جايگاه خود ra تضعيف خواهيد کرد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE