تعبیر خواب طاووس

 

 • تعبیر خواب طاووس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طاووس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طاووس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن طاووس be خواب؛ دليل بر پادشاه عجم است. اگــر بيند كه طاووسي نر داشت؛ دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگــر طاووسي ماده بيند؛ دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند.

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن طاووس be خواب؛ دليل بر زن مفسده باشد. اگــر بيند كه طاووس ba وي سخن گفت؛ دليل كه ولايتي يابد. اگــر بيند طاووس از خانه او پريد؛ دليل كه زن ra طلاق دهد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند طاووسي ra بكشت؛ دليل كه دختري ra دوشيزگي ببرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن طاووس بر دو وجه بود.

  اول: پادشاه عجم (پادشاه).

  دوم: بزرگي مالدار(شخص بزرگ و ثروتمند).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  طاووس فريب زيبايي هاست و چــون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل تلقي مي شود. انسان be طور کلي؛ زن و مرد؛ در معرض فريب و دستخوش مطامعي اســت ke زيبايي هاي جهان be او القا مي کـنـنـد و نوع مرد بيش از هــر چيز مي تواند در معرض فريب زن باشد. be همين علت معبران طاووس ra زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند ke چــون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او ra مي فريبد؛ از راه be در مي برد و be باطل مي کشاند. چـنـانـچه در خواب طاووسي ra ديديد ke مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود ra مي گشايد و جلوه مي کــنــد نشان آن اســت ke فريب در کمين شماست و اين بستگي مي يابد be وضع و موقعيتي ke داريد. البته اين ra خود بيننده خواب بهتر مي داند ke چــه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني ke فريب زن ra مي خوردند. برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. be هــر حال ديدن طاووس در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب ra هشدار مي دهد چــه فريب زن و چــه فريب دنيا.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پر طاووس : تمايل داشتن be چيزهاي پوچ و واهي

  طاووس : ملاقات بسيار شيرين در حين مسافرت

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن طاووس عمر زياد شود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE