تعبیر خواب صيني آلات

 

 • تعبیر خواب صيني آلات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صيني آلات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صيني آلات

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن صيني آلات be خواب؛ دليل بر زني خادمه است.

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن صيني آلات؛ دليل اســت بر زني حوائج دار؛ اگــر بيند كه آلت صيني داشت؛ دليل اســت بر كنيزك حوائج دار. اگــر ديد كه الات صيني خريد؛ دليل اســت كه كنيزك بخرد. اگــر بيند كه آلت صيني بشكست؛ دليل اســت كه كنيزك يا خادم بميرد يا بگريزد. بعضي گويند: زنش بميرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن صيني آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: كنيزك. سوم: منفعت از زنان

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE