تعبیر خواب صندل

 

 • تعبیر خواب صندل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صندل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صندل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه صندل داشت؛ دليل اســت كه مردم مدح و ثناي او گويند. اگــر بيند كه صندل سفيد داشت؛ دليل كه از بزرگي منفعت بيند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن صندل be خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرين. دوم: خيرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE