تعبیر خواب صندلي

 

 • تعبیر خواب صندلي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صندلي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صندلي

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در خواب هاي ما صندلي اشاره be چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگــر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند ke روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي اســت و ba همسرش روابط بسيار خوبي دارد ke جاي نگراني نيست. اگــر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود اســت و خودش فکر مي کــنــد حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد ra مي دهد. اگــر در خواب ببينيد ke روي صندلي بسيار بزرگي نشسته ايد ke از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر اســت be نا حق چيزي ra تصاحب مي کنيد ke be شما تعلق ندارد يا be مقامي مي رسيد ke صلاحيت تصدي آن ra فاقد هستيد يا دست be کاري بزرگ مي زنيد ke توانائي انــجـام آن ra نداريد. حال اگــر ديديد صندلي زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان اســت موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.اگر همسرتان ra ديديد ke صندلي ها ra پاک مي کــنــد يا صندلي هائي خريده و be خانه آورده براي شما خدمتي دل نشين انــجـام مي دهد. اگــر در خواب ديديد ke صندلي ra زديد و شکستيد زيان بزرگي متحمل مي شويد اگــر ديديد در اتاقي فــقــط شما روي صندلي نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگــر ديديد هــمــه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  صندلي : مقام والا

  صندلي شکسته : يک آشفتگي آرامش خانواده ra برهم خواهد زد

  صندلي زيبا : وفور نعمت

  صندلي چرخدار : پيري زود رس

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن صندلي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در انــجـام وظيفه خود ba شكست روبرو خواهيد شــد و سودآورترين موقعيتها ra از دست خواهيد داد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد دوستي بي حركت بر صندلي نشسته اســت ؛ دلالت بر آن دارد آن دوست be بيماريي مبتلا خواهد شــد و خواهد شــد و خواهد مرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE