تعبیر خواب صدقه دادن

 

 • تعبیر خواب صدقه دادن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صدقه دادن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صدقه دادن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر عالمي بيند كه صدقه داد؛ دليل اســت كه از عمر او فائده be مردم رسد. اگــر بيند پادشاه صدقه داد؛ دليل كه عدل او be هــمــه كس رسد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن صدقه داد؛ دليل ايمني و آسايش است. اگــر رنجوري بيند؛ از رنج خلاص شود.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر محبوس بيند كه صدقه مي داد؛ دليل اســت كه آزاد شود. اگــر وامدار بيند؛ وامش گذارده شود. اگــر زندان ديد؛ خلاصي يابد. اگــر ملحدي بيند؛ مسلمان شود. صدقه دادن be هــر نوع كه باشد؛ دليل بر سعادت دو جهاني است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد be كسي صدقه مي دهيد ؛ نشانة آن اســت كه از درخواستهاي آدمي محتاج be ستوه مي آييد

  2ـ اگــر خواب ببينيد be مؤسسات خيريه صدقه مي دهيد ؛ دلالت بر آن دارد كه حق مالكيت شما ؛ براي عقب افتادن وامها be خطر مي افتد .

  3ـ اگــر جواني در خواب ببيند be ديگران صدقه مي دهد ؛ نشانة آن اســت كه افراد فريبكار او ra آزار مي دهند .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ديگران be شما صدقه مي دهند ؛ دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتي سختي كشيدن be راحتي و آسودگي خواهيد رسيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE