تعبیر خواب شکار

 

 • تعبیر خواب شکار
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب شکار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شکار

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند در خواب شكار مي كرد؛ گوسفند كوهي يا گاو كوهي يا گورخري و گوشت آن بخورد؛ دليل منفعت بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر be خواب بيند شكاري ra be دام گرفت؛ دليل اســت كه طالب زنان بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود.

  اول: سخن لطيف و خوشايند.

  دوم: دادن بوسه.

  سوم: منفعت.

  چهارم: فرزند.

  پنجم: مال.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت اســت و شکار افکندن چــه ba دام و چــه ba تفنگ يا تير و کمان تحصيل معاش از طريق حلال اســت be خصوص اگــر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل؛ آهو؛ بز کوهي و غيره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصيل مال حرام از راه ناصواب اســت همين طور شکار حيوانات حرام گوشت ديگر. شکار افکندن حيوانات وحشي و قوي چيرگي بر دشمن تعبير شده است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صيد کردن روزي حلال بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مشغول شكار كردن هستيد ؛ نشانة آن اســت كه براي رسيدن be هدفي دست نيافتني مي كوشيد .

  2ـ اگرخواب ببينيد در پي شكاري be كوه مي زنيد ؛ نشانة آن اســت كه be آرزوهاي خود دست مي يابيد و بر موانع غلبه خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE