تعبیر خواب شيره

 

 • تعبیر خواب شيره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شيره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شيره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن شيره انگور؛ دليل منفعت است. اگــر بيند كه شيره انگور بيفشرد؛ دليل اســت زني مستوره بخواهد. اگــر بيند كه شيره تازه ميخورد؛ دليل اســت مال حلال يابد. اگــر شيره ترش بيند؛ دليل اســت از پادشاه مال و بزرگي يابد و هرچند درخواب شيره ra شيرين تر بيند؛ منفعتش بيشتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شيره در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مال حلال.

  دوم: منفعت بسيار.

  سوم: عيش خوش(زندگي خوش و مرفه).

  چهارم: عزت و كامراني.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE