تعبیر خواب شوهر

 

 • تعبیر خواب شوهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شوهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شوهر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد شوهرتان شما ra ترك مي گويد ؛ علامت آن اســت كه مدتي روابطي تلخ بين شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود ... امــا تلخيها ba آشتي و صميميت be پايان مي رسد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد شوهرتان ba شما بدرفتاري مي كند ؛ نشانة آن اســت كه شوهرتان be شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد شوهرتان مرده اســت ؛ علامت آن اســت كه be اندوه و نااميدي گرفتار خواهيد شــد .

  4ـ اگــر در خواب شوهرتان ra رنگ پريده و ناراحت ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه يكي از افراد خانواده مدتي بيمار و بستري خواهد شــد .

  5ـ اگــر در خواب شوهر خود ra شاد و آراسته ببينيد ؛ علامت آن اســت كه خانه لبريز از شادماني مي گردد و آينده اي درخشان در انتظار شماست .

  6ـ اگــر شوهر خود ra در خواب بيمار و بستري ببينيد؛ علامت آن اســت كه شوهرتان ba شما بدرفتاري خواهد كرد و نسبت be شما دلسرد خواهد شــد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد شوهرتان be زني ديگر دل بسته اســت ؛ علامت آن اســت كه شوهرتان بع زودي از محيط خانواده دلسرد مي شــود و در جستجوي خوشبختي be جايي ديگر مي رود .

  8ـ اگــر خواب ببينيد شوهر خود ra دوست نداريد ؛ نشانةآن اســت كه فرصتهايي نشاط آور امــا زودگذر ra تجربه خواهيد كرد .

  9ـ اگــر دختري خواب ببيند شوهر دارد ؛ نشانة آن اســت كه مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زيرا فاقد زيبايي اســت .

  10ـ  اگــر خواب ببينيد شوهرتان دور از شما زندگي مي كند ؛ نشانة آن اســت كه محيط هاي ناسازگار و ناخوشايند مانع تفاهم شما ba شوهرتان مي شــود .

  11ـ اگــر خواب ببينيد شوهرتان صاحب مقامي اســت و طرفداراني دارد ؛ نشانة آن اســت كه دوستان شما ra be دردسر خواهند انداخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE