تعبیر خواب شمشاد

 

 • تعبیر خواب شمشاد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شمشاد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شمشاد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شمشاد مردي اســت نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هــر چــه دارد مي نماياند و پنهان نمي کند. او حد خويش ra مي شناسد و در رعايت حدود ديگران نيز اصرار دارد. او انساني اســت ke هــر چــه زائد بر نياز خويشتن دارد در پايان سال انفاق مي کــنــد و مجددا ba اقل سرمايه کار خويش ra مي آغازد و در آخر سال بار ديگر صاحب تمکن مي گردد و برنامه سال پيش ra be اجرا در مي آورد. او مردي اســت خوش رو و نيک محضر و راز دار ke اسرار اطرافيان خويش ra مي داند و هرگز بر زبان نمي آورد و پرده کسي ra نمي درد. شمشاد در خواب هاي ما چنين انساني اســت be اضافه سرسبزي و فرح و شادي. پــس اگــر در خواب شمشاد ديديد اشاره اي اســت be اين ke در آينده نه چندان دور ba چنان مردي برخورد خواهيد داشت. ديدن شمشاد خوب اســت و be هــر عــنــوان ke ببينيد تعبير بدي ندارد و اگــر در خانه خود داشته باشيد و در خواب ببينيد ke در باغچه محل مسکوني خودتان شمشادهايي کاشته ايد و داريد البته بهتر اســت تا در پارک يا جاي ديگر ببينيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE