تعبیر خواب شلوار

 

 • تعبیر خواب شلوار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شلوار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شلوار

   

  به خواب ديدن شلوار؛ دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگــر بيند شلوار بخريد؛ دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگــر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود؛ دليل كه دشمني ba عيال او فساد كند. اگــر بيند شلواري be وي بخشيدند؛ دليل اســت خادمي be وي بخشند. اگــر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت؛ دليل عقوبت بود. اگــر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت؛ دليل كه بي حرمت گردد. اگــر شلوار زرد بيند؛ دليل اســت بيمار گردد. امــا شلوار رنگين be خواب ديدن؛ زنان ra نيكو بود. اگــر بيند كه شلوار او گم شد؛ دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شلوار be خواب بر سه وجه بود.

  اول: زن.

  دوم: كنيزك.

  سوم: خادم.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شلوار ba روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد؛ حتي اگــر اشاره be زن و همسر بيننده خواب باشد be هيچ وجه جنبه _ عاطفي – ندارد. اگــر ببينيد ke شلوار خود ra گم کرده ايد از نظر روابط جنسي دچار تشويش و اظطراب مي شويد و بيشتر از هــر چيز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد. بخصوص اگــر در خواب ببينيد ke بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن اســت ke مردم درباره شما حرف مي زنند و be خود حق مي دهند ke در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما ba همسرتان و هــر زني ke در زندگي تان وجود دارد be سردي مي گرايد و اگــر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و be شما چيز هائي تحميل مي شــود ke نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگــر در خواب ببينيد ke شلواري ra ke be پا داريد متعلق be خودتان نيست گوياي آن اســت ke زني ba نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگــر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است؛ مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز be پا داريد اين be شما خبر مي دهد ke از جانب همسرتان be آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کــنــد ke شما ra سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگــر در خواب ببينيد ke شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان be شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کــنــد چــه از نظر مالي و چــه از جهت عاطفي. اگــر در خواب ببينيد شلواري ba رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگــر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا be بيماري قرار مي گيريد. اگــر سبز باشد be سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست be شرطي ke ba بقيه لباستان هماهنگ باشد.

  در مجموع‌؛ البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و همچنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگــر در خواب‌؛ پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار؛محور قرار گرفته‌ باشد؛ به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار؛ خانه‌ يا هــر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. ba بررسي ‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌؛ مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها ra تعبير نماييد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن شلوار در خواب ؛ علامت آن اســت كه be انــجـام كارهايي نادرست وسوسه خواهيد شــد .

  2ـ اگــر در خواب پاي چپ خود ra در پاچة راست شلوار فرو ببريد ؛ نشانة آن اســت كه سحري نفود خود ra برشما تثبيت مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE