تعبیر خواب شربت

 

 • تعبیر خواب شربت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شربت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شربت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خوردن شربت؛ چــون be طعم شيرين بود و خوشبوي بود؛ مثل شربت سيب و شربت انار؛ بر شش وجه باشد. اول: پاكي دين. دوم: منفعت. سوم: علم مفيد. چهارم: عمردراز. پنجم: عيش خوش. ششم: ذكر حق تعالي. امــا شربتهائي كه ناخوش باشد؛ مثل شراب ريواس و ليمو و نارنج و آن چــه بدين ماند؛ دليل غم و اندوه باشد و شربتهائي كه be طعم تلخ باشد و be بوي ناخوش؛ مثل شربت زرنا وشربت مورد و غيره؛ دليل بر منفعت بود از دنيا و آخرت و شربتهائي كه از بهر دارو خورند؛ دليل بر خير و صلاح دين و دنيا بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کلمه کلي شربت ها اين اســت ke اگــر be طعم شيرين و be بوي خوش و be رنگ طبيعي باشند مال و سلامت و رفاه و فرح و شادي است. چـنـانـچه مايعي be نام شربت در خواب ببينيم و بچشيم اگــر شيرين باشد تعبير همان اســت ke گفتيم ولي اگــر طعم ترش و تلخ و گس يا هــر طعم غير شيرين داشته باشد اندوه و رنج اســت و خبري اســت ke خواب ما از کسالت و گرفتگي خاطر مي دهد. در مورد رنگ شربت ها نيز حکم همين اســت ke اگــر be بوي زننده باشند کينه و نفرت تعبير مي شود. رنگ هاي غير طبيعي نيز خوب نيستند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE