تعبیر خواب شته

 

 • تعبیر خواب شته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شته

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شته ضرر و زيان اســت و خسران دنيا و آخرت. اگــر در خواب ببينيد ke درختان بارداري ke متعلق be شما هستند شته زده زيان مي بينيد و اهميت و شدت و ضعف زيان بستگي be اين دارد ke ببينيد شته کجاي درخت ra مورد تهاجم قرار داده. اگــر شته be ساقه درخت آسيب رسانده باشد زيان شما بنيادي و کلي اســت و اگــر فــقــط be ميوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصري ra تحمل خواهيد کــرد ke قابل جبران است. اگــر در خواب ببنيد ke هــمــه باغ و نهال هاي متعلق be شما ra شته زده دچار خسارت مي شويد و اين اشاره اي اســت be رفتار و اعمال شما در بيداري ke درست نيست. اگــر ببينيد شته اي ke be درخت اســت be بدن شما نيز راه يافته خوب نيست و از يک بيماري خبر مي دهد. اگــر در خواب ببينيد ke شته درختان ra زده امــا باغ و درختان be شما تعلق ندارد غم زده و ملول مي شويد امــا اگــر درختان متعلق be شما باشد همان طور ke گفتم زيان مي بينيد. اگــر ديديد ke شته be چوب خشک زده کساني هستند ke مي خواهند مرده اي ra بدنام کـنـنـد يا اشخاصي مي خواهند be مال و دارائي کسي ke دستش از اين جهان کوتاه اســت تجاوز و تطاول کنند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد گياهي ra شته زده اســت ؛ نشانة آن اســت كه خبر مرگ دوستان در راه است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE