تعبیر خواب شتر مرغ

 

 • تعبیر خواب شتر مرغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شتر مرغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شتر مرغ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران شتر مرغ ra انسان بياباني تعبير و تعريف کرده اند. عقيده عموم معبران اين اســت ke کساني ke در شهر ها زندگي نمي کـنـنـد و be لباس معمول و متداول شهر نشينان ملبس نيستند در خواب هاي ما be شکل و هئيت حيواناتي ظاهر مي شــونــد ke عجيب و نادرند و ما be ندرت مــمــکن اســت آن حيوانات ra ببينيم. شتر مرغ يکي از آن ها اســت ke معبران مردي بياباني دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زني اســت بياباني. اين عقايد ra مي توانيم اين طور توجيه کنيم ke هــر کس be نظر ما عجيب جلوه کــنــد در خواب هاي ما be شکل اين حيوانات متجلي مي شود. سوار شدن بر شتر مرغ مسافرت be نقاط بسيار دور و عجيب است. آوردن شتر مرغ be خانه دعوت يا رسيدن مهمان غريب و بيگانه است. اگــر در خواب ديديد ke براي گرفتن شتر مرغي مي دويد يا تمهيد مي کنيد يا دام مي نهيد نشان آن اســت ke براي انــجـام کاري ناگزير مي شويد ba اشخاصي غريب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان ke توانا تر نيز هستند برخورد کنيد و آشنا شويد و تلاش و تقلاي بسيار بکنيد. پر شتر مرغ سوغات اســت ke از سرزمين هاي دور براي شما مي رسد و اگــر احيانا شما be کسي سوغات داديد اين کار از جانب شما انــجـام مي گيرد. زينت کردن پر شتر مرغ بر موي سر يا جامه نشان آن اســت ke عادت و اخلاقي داريد نامطلوب ke مورد پسند و تاييد ديگران نيست و مي تواند محل ايراد و ملامت باشد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  شتر مرغ : سبکسريهاي شما be ديگران سود ميرساند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن شتر مرغ در خواب ؛ علامت آن اســت كه پنهاني be ثروت اندوزي خواهيد پرداخت ؛ هم زمان ba اين كار نسبت be زنان رفتاري حقارت آميز در پيش مي گيرند .

  2ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba سرماية خود قادر مي شويد be سفرهاي گوناگون برويد و بر دانش گسترده اي چيره شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE