تعبیر خواب شاه سفرم

 

 • تعبیر خواب شاه سفرم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شاه سفرم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شاه سفرم

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند شاه سفرم تازه داشت be وقت خود؛ دليل اســت بر عز و جاه. اگــر شاه سفرم زرد بيند؛ دليل بيماري بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شاه سفرم be خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگي. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم و حكمت. ششم: نام نيكو و ثنا و مدح .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE