تعبیر خواب شاهين

 

 • تعبیر خواب شاهين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شاهين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شاهين

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن شاهين در خواب؛ دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد. اگــر بيند كه شاهين مطيع او بود؛ دليل كه فرزندي آورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن شاهين درخواب؛ دليل بر مردي بسيار دانا بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شاهين درخواب بر چهار وجه است.

  اول: قدرومقام و منزلت.

  دوم: فرمانروائي.

  سوم: مال و نعمت.

  چهارم: فرزند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شاهين مرغي اســت شکاري و تيزچنگ و بلند پرواز ke ديدنش در خواب نيکو است. اگــر ببينيد ke شاهين ra رام کرده ايد و be شکار بر مي انگيزيد بسيار نيکو اســت و خواب شما از پيروزي و کامروايي خبر مي دهد. از امام صادق عليه السلام نقل مي کـنـنـد ke شاهين در خواب قدر و منزلت اســت و کامروايي است. برخي از معبران نوشته اند ke شاهين فرزند ذکور اســت و شاهين سفيد بخت بيدار و be زبان گوياتر شاهين چنان پسري اســت ke موجب سربلندي پدر مي شــود و نام آور مي گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان ra be اعجاب و تحسين وا مي دارد. اگــر در خواب ببينيد ke براي be دام افکندن شاهين تلاش مي کنيد اين نشان تلاشي اســت ke در جهت کسب جاه و مقام و مال انــجـام مي دهيد و چـنـانـچه شاهين ra be چنگ بياوريد پيروز مي شويد و مقام و منزلت مي يابيد. اگــر ببينيد ke شاهين رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بي تلاش و زحمت پيروز و کامروا مي شويد امــا نيکو نيست اگــر ببينيد ke شاهين be شما ke صاحبش هستيد زحمت و جراحتي وارد مي آورد. در خواب نگريستن be چشم شاهين نيز خوب نيست.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن شاهين چرغ چکاري بزرگي است

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن شاهين در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ديگران be پيشرفت و موفقيت شمابا حسادت مي نگرند .

  2ـ اگــر دختري خواب شاهين ببيند ؛ نشانة آن اســت كه كسي be او تهمت خواهد زد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE