تعبیر خواب شادروان

 

 • تعبیر خواب شادروان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شادروان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شادروان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن شادروان؛ دليل بر دين مرد باشد. اگــر بيند شادرواني از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست؛ دليل كه be قدر آن؛ عيشي كند ba عمري دراز. اگــر بيند be جاي بيگانه گسترده بود و ندانست كه جاي كيست؛ دليل كه حالش متغير شــود و در غربت بميرد. اگــر بيند شادوران بفروخت يا ببخشيد؛ دليل بر خطر گردد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند شادرواني گسترده بود. دليل بر درازي عمر بود و هــر چند بزرگتر بيند؛ تاويل بهتر است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند شادوران كهن و دريده بود؛ دليل كه زندگاني بر وي دشوار شود. اگــر سرخ بيند؛ دليل عشرت باشد. اگــر سياه يا كبود بيند؛ دليل غم و اندوه باشد؛ اگــر زرد بيند. دليل بيماري باشد؛ اگــر سفيد بيند؛ دليل بر روزي حلال باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شادروان در خواب بر چهار وجه است. اول: عمردراز. دوم: منفعت. سوم: روزي حلال. چهارم: معيشت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE