تعبیر خواب شاخ

 

 • تعبیر خواب شاخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شاخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شاخ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه شاخ داشت؛ دليل اســت كه بزرگي و منفعت يابد. اگــر بيند كه شاخ گاوي ماده داشت؛ دليل بود كه مالي تمام حاصل كند. اگــر بيند كه شاخ گاوي داشت؛ دليل اســت كه از مردي بياباني راحت يابد و هــر چند در خواب شاخ ra بزرگتر بيند.اثر آن بيشتر بود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه بر سر خود شاخ داشت؛ دليل قوت بود. اگــر بر سر خود شاخ ها بيند؛ دليل بود كه كار او be صلاح آيد و عمر خود ra در خرمي گذراند. اگــر بيند كه مردمان ra بدان شاخ مي زد؛ دليل كه مردمان ra مضرت رساند.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شاخ هاي چهارپايان دشتي؛ دليل بر خير و منفعت باشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شاخ در حيوانات هم وجه تميز نرينگي و مادگي اســت و هم وسيله دفاعي و کلا براي حيوانات اســت نه انسان و چـنـانـچه انساني شاخ داشته باشد موجودي اســت غير طبيعي.شاخ در آوردن هم امري اســت استثنائي و غير معقول و be همين علت اســت ke دروغ هاي بزرگ و غير قابل باور ra دروغ شاخ دار ناميده اند. دروغ شاخ دار يعني دروغي ke عقل سليم نمي پذيرد يا انسان از شنيد نش شاخ در مي آورد. قبلا نوشتم ke خواب هاي ما نمي توانند ba زندگي بيداري ما بي رابطه باشند لذا تمام تعابير بر مبناي اين رابطه be وجود آمده اند. ba قبول اين فرضيه چـنـانـچه در خواب ببينيم ke شاخ در آورده ايم نشان دو چيز مي تواند باشد. يا کاري مي کنيم ke مورد طعن و تمسخر قرار مي گيريم و انگشت نما مي شويم و مردم درباره ما سخن خواهند گــفــت يا ba حادثه اي برخورد مي کنيم ke be همان اندازه دروغ بزرگ ما ra be حيرت و اعجاب وا مي دارد. اين منوط اســت be نوع کارهائي ke در بيداري انــجـام مي دهيم. حال اگــر کسي در خواب ببيند ke شاخ در آورده خودش ba توجه be موقعيتي ke دارد مي تواند خواب خويش ra جهت يابي کند. در دو حالت شاخ در خواب مي بينيم ... يا خودمان شاخ در آورده باشيم ke تعبيرش ra نوشتم يا be شکل و عــنــوان برخوردي ba شاخ حيوانات داشته باشيم. اگــر در خواب ببينيم ke شاخ حيواني ra گرفته ايم دست be کاري مي زنيم و خطر مي کنيم. اهميت کار ba هيکل و اندازه و هيبت حيوان بستگي دارد. اگــر بزي ضعيف باشد کار کوچک تر و بي اهميت تر اســت و چـنـانـچه يک کرگردن قوي هيکل و عظيم الجثه باشد کاري اســت بزرگ. اگــر در خواب ببينيم ke تعدادي شاخ حيوانات در خانه داريم و مثل موزه شکار ؛ شاخ ها ra be ديوار نصب کرده ايم نشان آن اســت ke be خود مغرور مي شويم و پيروزي هاي خويش رابه رخ ديگران مي کشيم و اين غروري اســت بيهوده ... يکي از معبران معاصر مي گــفــت ( اگــر ببينيد شاخ حيواني ra در جيب يا کشوي ميز خويش نهاده ايد يکي از فرزندانتان نافرماني مي کند. خواب شما مي گويد ke ba يکي از فرزندانتان اختلاف مي يابيد يا او سبب بروز دردسر براي شما مي شود.) اگــر در خواب ببينيد ke شاخ حيواني ra گرفتيد و شکستيد بر دشمن پيروز مي شويد و اگــر موفق نشديد و دچار هراس شديد شکست مي خوريد. اگــر گريختيد زيان مي بينيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  شاخ be شاخ شدن بهره بردن

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE