تعبیر خواب شاخه

 

 • تعبیر خواب شاخه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شاخه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شاخه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن شاخه در خواب ؛ دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود. اگــر بيند شاخهاي درخت انبوه و بسيار بود؛ دليل كه خويشان او بسيار شوند. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل كه خويشان او كم شوند. اگــر بيند شاخه از درخت خود ببريد؛ دليل كه خويشي ra از خود دور كند. اگــر بيند كه شاخي از درخت او كم شد؛ دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگــر بيند كه شاخه خرما در دست داشت؛ دليل كه فرزندي آورد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه او ra شاخ درختي دادند باريك و دهنده شاخ معروف بود؛ دليل اســت از آن كس منفعت يابد. اگــر دهنده مجهول بود؛ دليل كه از بيگانه منفعت يابد. اگــر آن شاخ خشك بيند هيچ خير و فساد be او نرسد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اين تعبير براي زن و مرد يکسان اســت زيرا شاخه در خواب هاي ما اهل اســت و طبعا هم زن مي تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل ba مرد اســت و تدبير ايشان ba زن. درختي ra در نظر بگيريد ke شاخه و برگ فراوان دارد. اين شاخه ها be ترتيب هــر چــه از تنه درخت دورتر مي شــونــد نازکتر مي گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستيد و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما ke مانند شاخه هاي درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و ميزان قرابتشان متفاوت است. اگــر در خواب ببينيد درختي پر شاخ و برگ در خانه داريد و اين درخت سر سبز و بارور اســت رويائي نيکو ديده ايد چــون اين نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما اســت و ba ديدن اين خواب مي توانيد نسيت be آينده آن ها جمعيت و فراغت خاطر داشته باشيد. حال اگــر درختي زرد و کم شاخه و خشکيده در خواب ببينيد و احساس کنيد ke آن درخت be شما تعلق دارد تعبير خلاف آن اســت ke گفته شد. اگــر در خواب ببينيد ke شاخه هاي درخت شما ra کنده و برده اند در خانواده شما نفاق و افتراق پيش مي آيد. اگــر خودتان شاخه اي ra از بن بر کنيد يکي از نزديکان خويش ra مي رانيد و طرد مي کنيد. اگــر شاخه اي مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خيال کنيد و بعد هم ببينيد ke آن شاخه نيست يکي از آن ها ra از دست مي دهيد و آن شاخه هــر چــه کلفت تر و be تنه نزديکتر باشد همان طور ke گفتم درجه قرابت بيشتر است. اگــر بيننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگتر و کفيل خانواده محسوب مي شــود و چنان چــه خودتان کفيل خانواده هستيد تنه درخت شمائيد. اگــر ببينيد شاخه هاي درختي ra هرس مي کنيد و اين کار ra be نيت اصلاح و بهبود انــجـام مي دهيد تمشيت امور خانوادگي مي کنيد و تدبير be کار مي بريد و حدود هــر کس ra تعيين مي نمائيد. چنان چــه در خواب ببينيد ke شاخه اي از درخت زيتون در دست داريد پولي از جانب يکي از افراد خانواده عايدتان مي شــود يا او وسيله و کار ساز مي شــود ke سودي ببريد. اگــر ببينيد ke شاخه اي از نخل داريد صاحب فرزند مي شويد. اگــر شاخه اي از مو و درخت انگور داشته باشيد معامله اي سود آور انــجـام مي دهيد. اگــر ببينيد ke شاخه اي از بيد در دست داريد غمين و اندوهگين مي شويد. اگــر شاخه اي از شاه توت داشته باشيد تلخ کامي مي کشيد و اگــر توت باشد تقريبا همين طور مگر اين ke دانه هاي توت رسيده و شيرين بر آن باشد. اگــر شاخه اي از درخت سرو و چنار داشته باشيد در آينده مقاوم و ba نشاط خواهيد زيست. be طور کلي ديدن شاخه هاي درخت بر درخت بهتر از اين اســت ke کنده و جدا شده ببينيم. اگــر ببينيم ke شاخه هاي درخت همسايه be خانه ما آويخته تعبير مشروط دارد و بستگي پيدا مي کــنــد be اين ke چــه درختي باشد ولي کلا سر سبزي از همسايه بد نيست.

  1ـ اگــر در خواب شاخة درختي ra لبريز از برگهاي سبز و ميوه ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه ba دوستان ؛ ساعات خوشي خواهيد داشت و ثروتي be چنگ خواهيد آورد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد شاخه درختي خشكيده اســت ؛ دلالت آگاه شدن از خبرهاي تأسف بار از وضع شخصي غايب دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE