تعبیر خواب سک

 

 • تعبیر خواب سک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سک

  از جمله عطرهاي خوشبو است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كه ديد سك داشت يا كسي be وي داد؛ دليل كه ba ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وي ثنا خوانند. اگــر ديد از وي بوي سك مي آمد يا بوي مشك؛ دليل كه وي كنيزكِ ba لطافتي دوست دارد. اگــر بيند be امير بدل نمود؛ دليل كه فسق ra بر صلاح گزيده بود و شعر و غزل ra بر قرآن اختيار نموده باشد. اگــر بيند كه سك مي شــود و از آن بوي خوش مي آمد؛ دليل كه نيكوئي ba كساني كند كه مستوره و صالحه باشند و بر وي ثنا گويند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه سك بر خود مي ماليد؛ دليل اســت ba مردم احسان و نيكوكاري كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE