تعبیر خواب سينه

 

 • تعبیر خواب سينه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سينه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سينه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن سينه be خواب؛ دليل بر شريعت باشد. اگــر در خواب بيند كه سينه او فراخ شد؛ دليل كه كارهاي او ساخته شود. اگــر بيند سينه او تنگ شد؛ دليل كه در دينش خلل افتد. اگــر بيند بر سينه او خطي سبز نوشته بود؛ دليل كه حق تعالي ba وي كرامت كند. اگــر خط سياه بيند؛ دليل كه بي شهامت از دنيا برود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند بر سينه او موي رسته بود؛ دليل كه وام دار شود. اگــر بيند موي از سينه بسترد؛ دليل كه وام بگذارد؛ اگــر بيند سينه او گرفته بود. چنانكه حرف زدن نتوانست؛ دليل كه كار دين بر وي بسته شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سينه be خواب بر هفت وجه است.

  اول: علم وحکمت.

  دوم: سخاوت.

  سوم: ايمان.

  چهارم: كفر.

  پنجم: حكمت.

  ششم: مرگ.

  هفتم: بُخل.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سينه استطاعت بيننده خواب است. چـنـانـچه در خواب ببينيم ke سينه اي فراخ داريم زندگي ما گشاده مي شــود و وسعت مي يابد و روزي مان فراخ مي يابد و be همين نسبت صدر و وسعت نظر خواهيم يافت اگــر چــه در بيداري فاقد آن باشيم.چنانچه در خواب ببينيم سينه ما کوچک شده و محقر و ضعيف گرديده تعبير بر عکس اســت و روزيمان تنگ مي شــود و دنيا بر ما سخت خواهد گرفت.اگر در خواب ببينيم سينه تنگ شده دل تنگ مي شويم.در خواب حالتي فيزيکي پيش مي آيد ke اصطلاحا مي گويند بختک روي شخص افتاده. منظور از اين حالت خفگي نيست بل ke حالتي اســت ke در خواب احساس آن برايمان پيدا مي شود. حس مي کنيم ke سينه ما تنگ شده و نفس کشيدن دشوار گرديده اين حالت اســت ke دل تنگي تعبير مي شود. اگــر ببينيم سينه ما گرفته be طوري ke نمي توانيم حرف بزنيم و be راحتي نفس بکشيم غمي براي ما مي رسد. ديدن سينه ديگران نيز همين تعابير ra دارد. اگــر ببينيم سينه ما چاق و ورزيده شده مانند ورزشکاران سينه پيدا کرده ايم روزي مي يابيم و نعمت هائي be ما مي رسد اگــر چنان شده باشد ke چــون زنان سينه آويخته داشته باشيم نيکو نيست و خواب ما مي گويد غم و اندوهي ra تحمل مي کنيم ke بر سينه ما سنگيني خواهد کــرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت. زني اگــر ببيند سينه اش مثل مردان صاف شده و برجستگي آن از بين رفته نيکو نيست و از جانب فرزند يا فرزندانش غمناک مي شــود و چـنـانـچه فرزند نداشته باشد از سوي خواهر يا برادرش لطمه مي خورد يعني از کساني ke ba او هم شير هستند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE