تعبیر خواب سيم

 

 • تعبیر خواب سيم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سيم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سيم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  بسيار مردمان باشند كه در خواب سيم بينند و در بيداري همان بيابند و بسيار بود كه be زحمت افتند و be اين سبب؛ طبعهاي مختلف بود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن سيم درست در خواب؛ دليل بر خبري راست بود و سيم شكسته؛ دليل بر خبر دروغ. اگــر بيند سيم در كيسه او بود؛ دليل كه چيزي be امانت در پيش او بنهند. اگــر در خواب كاسه يا آفتابه يا طشت خود سيمين بيند؛ دليل بر مالي مجموع بود. اگــر بيند كه سيم بسيار بي اندازه يافت؛ دليل كه گنج يابد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن سيم در خواب ؛ نشانة قبول كردن كاري پرمخاطره اســت كه اگــر be اتمام برسد ؛ براي شما ثروت و افتخار be ارمغان مي آورد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE