تعبیر خواب سيمرغ

 

 • تعبیر خواب سيمرغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سيمرغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سيمرغ

   

  ديدن سيمرغ؛ دليل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگــر سيمرغ ماده بيند؛ دليل بر زني صاحب جاه باشد. اگــر بيند سيمرغ او ra بگرفت و بر هوا برد؛ دليل كه ba بزرگي سفر كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند سيمرغ ماده ra بكشت؛ دليل كه دوشيزگيِ دختري ra ببرد. اگــر بيند سيمرغ از دست او بپريد؛ دليل كه زن ra طلاق گويد.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن سيمرغ be خواب؛ دليل بر پادشاهي بود. اگــر سيمرغ در خانه او فرود آمد؛ دليل كه پادشاهي در خانه او فرود آيد. اگــر بيند كه بچه سيمرغ ra برگرفت؛ دليل كه در پناه پادشاه رود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سيمرغ در خواب بر چهار وجه است.

  اول: پادشاه.

  دوم: مردي بزرگ.

  سوم: ولايت وفرمانروائي.

  چهارم: زني صاحب جمال.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سيمرغ مرغي اســت افسانه اي ke وجود ندارد ليکن در ادبيات بسياري از ملت ها بخصوص کشورهاي مشرق زمين زياد از او نام برده شده و حتي اشکالي براي او قائل شده اند ke غالبا مشابه و پرجلال است. ديدن سيمرغ در خواب نيکو اســت و رويائي ميمون و مبارک محسوب مي شود. اگــر در خواب ببينيد سيمرغي بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال و شوکت و مال خواهيد يافت و روزگار شما خوبترين چهره ra خواهد گرفت و از اين بهتر وقتي اســت ke ببينيد سيمرغي از هوا بر بام خانه شما فرود آمده يا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است. معبران نوشته اند سيمرغ ماده زني اســت صاحب جمال و جلال ke be زندگي بيننده خواب تحولي دل خواه خواهد بخشيد. تشخيص مادگي و نرگي سيمرغ در خواب فــقــط از طريق ذهن مــمــکن اســت ke حس کنيم اين سيمرغ ماده يا نر است. چنان چــه بيماري در خواب ببيند شفا خواهد يافت و اگــر وامداري اين رويا ra ببيند اداي دين خواهد کرد. اگــر دختري دم بخت سيمرغ ra در خواب ببيند شوهري دل خواه و نمونه خواهد يافت و اگــر زن نازا سيمرغ در خواب ببيند صاحب فرزند خواهد شــد و چنان چــه پير زن يا پير مردي سيمرغ ببيند ba نيک نامي از دنيا خواهند رفت و رستگار خواهد شــد زيرا سيمرغ در خواب افراد سنين بالا نشان رستگاري اســت و نوشته اند ke ملائک و کروبيان در قالب سيمرغ در خواب ظاهر مي شوند. اگــر در خواب ببينيد ke سيمرغ شما ra be چنگال گرفت و be آسمان برد خوابي اســت نيکو ke مي گويد جاه و مقام پيدا مي کنيد ولي اگــر شما ra از چنگال راها کــنــد خبر از انهدام و نيستي اســت بعد از يک دوره رفاه و بزرگي. be هــر حال ديدن سيمرغ در خواب خوب اســت بخصوص اگــر ببيند ke سيمرغ در خانه اش بچه نهاده پول و مال فراواني تحصيل خواهيد کــرد و برخي از معبران نوشته اند بيننده اين خواب گنج خواهد يافت ولي نيکو نيست اگــر ببينيد ke سيمرغ در خانه شما مرد يا بچه نهاد و بچه و جوجه اش مرد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن سيمرغ : کار وي بالا گيرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE