تعبیر خواب سوسن

 

 • تعبیر خواب سوسن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوسن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوسن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چون سوسن be خواب بيند بر درخت؛ be وقت خود؛ دليل كند كه چيزي be وي رسد؛ يا او ra فرزندي آيد. چــون سوسن از درخت جدا بيند؛ دليل كه غم و اندوه be وي رسد. اگــر زني بيند كه سوسن از درخت بكند و be شوهر داد؛ مرد او ra طلاق دهد. اگــر بيند be غلام داد؛ غلامش بگريزد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه كسي دسته سوسن بدو داد؛ دليل كه در ميان ايشان گفتگو افتد.

   

  جابر مغربي گويد :

  درخت سوسن درخواب؛ دليل بر كنيزك بدكردار بدخوي كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سوسن گل اشک و گريستن است. نهال سوسن در تعبير کلي زن اســت و گل هاي اين نهال ba هــمــه خوبي و زيبايي و طراوت ke دارند رنج هايي هستند ke زن براي بيننده خواب be وجود مي آورد. اگــر در خواب ببينيد ke در باغچه خانه شما يک نهال سوسن روئيده يا خودتان آن ra کاشته ايد زني غمگين در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چـنـانـچه ببينيد ke اين نهال گل دارد آن زن شما ra در غم هاي خويش شريک مي کــنــد يا غم هاي تازه اي براي شما ايجاد مي نمايد. سوسن غالبا کبود اســت و اين گل ba رنگ کبود be هيچ وجه در خواب خوش يمن نيست. البته بايد توجه داشت ke سوسن کبود عزا و مصيبت ندارد امــا غم دارد و بيننده خواب ra be گريستن وا مي دارد. سوسن سفيد در خواب بهتر است. اگــر در خواب ببينيد ke گل سوسن be کسي هديه مي دهيد غمي براي او فراهم مي کنيد. اگــر مردي گل سوسن be همسرش بدهد او ra مي آزارد و مي گرياند و شايد طلاق مي دهد. اگــر زني گل سوسن be شوهرش بدهد be او دروغ مي گويد و معبران نوشته اند بين آنها طلاق و جدايي مي افتد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE