تعبیر خواب سوراخ

 

 • تعبیر خواب سوراخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوراخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوراخ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه در كوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد؛ دليل كه از راز پادشاه آگاه بود. اگــر بيند كه چيزي از آن سوراخ بيرون آورد؛ دليل كه از پادشاه عطا يابد؛ be قدر آن چــه بيرون آورده بود. اگــر بيند كه زمين سوراخ شد؛ كسي از راز او آگاه گردد. اگــر بيند كه در اندام وي سوراخ بود و از آن خون همي رفت؛ وي ra زياني رسد.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند در شكم او سوراخ است؛ دليل كه از عيال خود نااميد گردد. اگــر بيند كه در سنگي سوراخ مي كرد؛ دليل بود كه در مسلماني پايدار بود؛ اگــر بيند كه در خشتي سوراخ مي كرد؛ تاويلش be خلاف اين بود و معبران گويند كه be قدر آن در مالش زيان افتد. حكايت: درخبر اســت كه مردي be خدمت حضرت اميرالمومنين آمد و گفت: يا امير المومنين؛ be خواب ديدم كه از سوراخي كوچك؛ گاوي بزرگ بيرون آمد و هــر چند خواست باز be جاي رود؛ نتوانست. فرمود: بدان كه آن سوراخ دهن اســت و چــون سخن گفته شود. بازنگردد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ ra ببيند هــر چند از وجود سوراخ مطلع باشد. ديدن سوراخ در خواب هاي ما رازي اســت ke پيش روي ما قرار مي گيرد ولي همان طور ke سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند تعبير هم گوناگون هستند. اگــر در خواب ببينيد ke بر ديواري سوراخ پديد آمده ke نمي دانيد پشت آن ديوار چيست و کجاست و کدامين خانه قرار گرفته ba مشکلي پيچيده و اسرار آميز روبه رو مي شويد.اگر ديديد از سوراخي چيزي بيرون مي آوريد يا درون سوراخي مي کاويد در آينده براي رسيدن be هدفي تلاش خواهيد کــرد و اگــر از آن چيزي ra بيرون آورديد رازي ra کشف مي کنيد يا مجهولي ra روشن مي نمائيد ke بستگي مي يابد be آن چــه ke از سوراخ بيرون مي آوريد. اگــر چيزي ke بيرون مي آوريد مطلوب و خوشايند باشد پيروزي حاصل مي کنيد و اگــر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده مي شويد. يا مالي be دست مي آوريد يا چيزي از دست مي دهيد. بزرگي سوراخ تناسب معکوس دارد ba مجهول. يعني اگــر سوراخي بزرگ ديديد ba مجهول کوچک تري روبه رو مي شويد و اگــر سوراخ ريز و تنگ بود مجهول بزرگتر و پيچيده تر است. اگــر ديديد در اتاق يا خانه شما سوراخي پديد آمده ke قبلا وجود نداشته اســت کسي از راز شما آگاه مي شــود و اگــر آن سوراخ ra در خانه ديگران ديديد شما از راز ديگر افراد آگاه مي شويد و در واقع فضولي مي کنيد. سوراخ کردن چوب استيلا بر غم و سوراخ کردن آهن استيلا بر مشکل است. اگــر سوراخ در کوه باشد و شما از آن بيمناک باشيد امنيت مي يابيد و بزرگي از شما حمايت مي کــنــد اگــر از آن سوراخ بيمي نداشته باشيد بيمناک مي شويد و کسي شما ra مي ترساند. اگــر در خواب ببينيد ke شکم يا شلوارتان سوراخ شده ba همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگــر ببينيد جائي از بدنتان سوراخ شده زيان مي بينيد و be مقدار خوني ke از سوراخ مي رود مالتان ra از دست مي دهيد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سوراخ =

  در يک لباس : بدهکاري

  در زمين : شما همراه بدي خواهيد داشت

  سوراخ کردن يخ بر روي يک درياچه : بدبختي

  در يک ديوار : خوش يمني

  سوراخ ايجاد کردن : يک محاکمه

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE