تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سنگ
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنگ » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنگ

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  سنگ درخواب؛ بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هــر سنگي كه نرم بود؛ خيرات و منفعت آن زيادتر و هــر سنگ كه سخت تر بود؛ تاويلش بــه خلاف اين است. اگــر بيند سنگ سفيد فرا گرفت و يا كسي بدو داد؛ دليل كه بــا مهتري خوش طبع و گشاده روي او را صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگــر ديد سنگ سياه داشت بــا مهتري كينه دار و بدخوي اورا صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگــر بيند سنگي سرخ داشت؛ دليل اســت بــا مهتري مفسد و بدخوي و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد. اگــر ديد كه بر كوه شــد و سنگهائي بسيار ديد و از آن سنگ ها چيزي برگرفت و در دامن نهاد و مي نگريست كه آن سنگ ها چــه رنگ داشت؛ تاويلش هم بر آن قياس بود. اگــر بيند سنگ سياه و سفيد داشت؛ دليل كه بــا مردي منافق وي را صحبت افتد و بــه قدر آن از وي نفع يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن سنگ ها در خواب؛ سختي اســت در كارها. اگــر ديد كه سنگ در زير آب جمع مي كرد؛ دليل كه مالي چند بــه مكر و حيله و رنج جمع كند. اگــر ديد كه سنگ از كوه مي تراشيد؛ دليل كه از مردي بزرگ سخت دل بــه مكر و حيله مال حاصل كند. اگــر ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد؛ دليل كه او را بــه مكر و حيله از سفر مال حاصل شود. اگــر ديد بر كسي سنگ مي انداخت؛ دليل كه بــه رنج و كراهت از مال خود چيزي بــه كسي دهد. اگــر ديد كه سنگريزه بــه خانه همي آورد؛ دليل كند كه بــه قدر آن مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه سنگ بر كسي مي انداخت؛ دليل اســت وي را تهمت كند بــه زنا؛ يابه گناه.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  سنگ در خواب برچهار وجه است.

  اول: مال.

  دوم: مهتري و رياست.

  سوم: سختي ومشقت در كارها.

  چهارم: كسب بــا زحمت و رنج.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   در مورد سنگ معبران قديمي زياد نوشته اند امــا بيشتر جنبه کلي دارد در حالي کــه چــون سنگ اشکال و انواع مختلف مي تواند داشته باشد در خواب هاي ما تعابير متفاوتي مي يابند. يک وقت سنگ بــه صورت قلوه سنگ اســت کــه در مسير شما افتاده. اين قلوه سنگ تعبير کلي سنگ را نمي تواند داشته باشد چــون در پيمودن راه براي شما مانع بــه وجود مي آورد و بــه پاي شما مي خورد و گاه انگشت شما را مي آزارد. اين نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتي کــه در راه پيشرفت کارهايتان پيش مي آيد و اهميت آن بستگي بــه تعدادشان دارد نه بزرگي و کوچکي جثه قلوه سنگ ها. اگــر در خواب ديديد کــه پياده يا سوار بر اسب و يا اتومبيل بــه راهي اين چنين سنگلاخ مي رويد خودتان مي توانيد تشخيص دهيد کــه قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چـنـانـچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد بــه زودي بر مشکلات و موانع چيره مي گرديد و توفيق حاصل مي کنيد امــا اگــر راه زيادي اين چنين پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آينده زياد است. اگــر در خواب ديواري از سنگ ببينيد چند حالت دارد اگــر ديوار سنگي پي يک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگــر در راه يا مثلا در آستانه در ورودي محلي باشد کــه هميشه از آن جا عبور مي کرديد مشکل بزرگي اســت کــه پيروزي و چيرگي بر آن دشوار مي باشد. اگــر ديوار سنگي داراي زينت و نقش باشد و در خواب ببينيد کــه نقش هاي روي ديوار سنگي توجه شما را جلب کرده فريب و گمراهي اســت و انحراف از راه راست است. اگــر در خواب ببينيد کــه سنگ براي بنا و ساختمان خريده ايد نشان آن اســت کــه از عواملي متعدد امــا يکسان براي تقويت کارهاي خود سود مي بريد و چيزهائي پيدا مي شــونــد کــه مي توانند در تقويت موقعيت اجتماعي شما موثر و مفيد واقع شوند. اگــر در خواب ببينيد سنگ ريزه جمع مي کنيد مالي بــا زحمت و تلاش بــه دست مي آوريد و اگــر ببينيد سنگ ريزه از ته چشمه يا کاريز بر مي داريد مالي بــا کيد و تزوير تحصيل مي کنيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن سنگ مرمر نعمت بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن سنگ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بــا ناراحتيها و شكستهاي پياپي روبرو خواهيد شــد .

  2ـ راه رفتن از ميان سنگها در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از راهي سخت و ناهموار خواهيد گذشت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد زمينهاي سنگلاخ را خريد و فروش مي كنيد ؛ نشانة آن اســت پــس از كسب تجربه هاي متعدد بــه پيروزي دست مي يابيد .

  4ـ اگــر از خريد و فروش زمينهاي سنگلاخي سودي بــه دست نياوريد ؛ نشانة آن اســت كه بــه نوميدي دچار خواهيد شــد ... امــا اگــر احساس كنيد هنگام خريد و فروش زمينها ؛ اضطراب و نگراني بسيار داريد ؛ علامت آن اســت كه در معامله اي توفيق مي يابيد و سودي بــه چنگ مي آوريد .

  5ـ ديدن ريگهاي كوچك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از مسايل جزيي ناراحت و عصباني خواهيد شــد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد سنگي در هوا پرتاب مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه بــه كسي پند و اندرز خواهيد داد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد بــه طرف فردي پرخاشگر سنگ پرتاب مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه بــه خاطر رعايت اصول اخلاقي ؛ خطري از كنار گوشتان خواهد گذشت .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سنگ”

  دیدگاه ها بسته شده اند.