تعبیر خواب سنگ

 

 • تعبیر خواب سنگ
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنگ

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  سنگ درخواب؛ بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هــر سنگي كه نرم بود؛ خيرات و منفعت آن زيادتر و هــر سنگ كه سخت تر بود؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر بيند سنگ سفيد فرا گرفت و يا كسي بدو داد؛ دليل كه ba مهتري خوش طبع و گشاده روي او ra صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگــر ديد سنگ سياه داشت ba مهتري كينه دار و بدخوي اورا صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگــر بيند سنگي سرخ داشت؛ دليل اســت ba مهتري مفسد و بدخوي و بدخواه او ra صحبت افتد و بدو منفعت رسد. اگــر ديد كه بر كوه شــد و سنگهائي بسيار ديد و از آن سنگ ها چيزي برگرفت و در دامن نهاد و مي نگريست كه آن سنگ ها چــه رنگ داشت؛ تاويلش هم بر آن قياس بود. اگــر بيند سنگ سياه و سفيد داشت؛ دليل كه ba مردي منافق وي ra صحبت افتد و be قدر آن از وي نفع يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن سنگ ها در خواب؛ سختي اســت در كارها. اگــر ديد كه سنگ در زير آب جمع مي كرد؛ دليل كه مالي چند be مكر و حيله و رنج جمع كند. اگــر ديد كه سنگ از كوه مي تراشيد؛ دليل كه از مردي بزرگ سخت دل be مكر و حيله مال حاصل كند. اگــر ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد؛ دليل كه او ra be مكر و حيله از سفر مال حاصل شود. اگــر ديد بر كسي سنگ مي انداخت؛ دليل كه be رنج و كراهت از مال خود چيزي be كسي دهد. اگــر ديد كه سنگريزه be خانه همي آورد؛ دليل كند كه be قدر آن مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه سنگ بر كسي مي انداخت؛ دليل اســت وي ra تهمت كند be زنا؛ يابه گناه.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  سنگ در خواب برچهار وجه است.

  اول: مال.

  دوم: مهتري و رياست.

  سوم: سختي ومشقت در كارها.

  چهارم: كسب ba زحمت و رنج.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   در مورد سنگ معبران قديمي زياد نوشته اند امــا بيشتر جنبه کلي دارد در حالي ke چــون سنگ اشکال و انواع مختلف مي تواند داشته باشد در خواب هاي ما تعابير متفاوتي مي يابند. يک وقت سنگ be صورت قلوه سنگ اســت ke در مسير شما افتاده. اين قلوه سنگ تعبير کلي سنگ ra نمي تواند داشته باشد چــون در پيمودن راه براي شما مانع be وجود مي آورد و be پاي شما مي خورد و گاه انگشت شما ra مي آزارد. اين نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتي ke در راه پيشرفت کارهايتان پيش مي آيد و اهميت آن بستگي be تعدادشان دارد نه بزرگي و کوچکي جثه قلوه سنگ ها. اگــر در خواب ديديد ke پياده يا سوار بر اسب و يا اتومبيل be راهي اين چنين سنگلاخ مي رويد خودتان مي توانيد تشخيص دهيد ke قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چـنـانـچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد be زودي بر مشکلات و موانع چيره مي گرديد و توفيق حاصل مي کنيد امــا اگــر راه زيادي اين چنين پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آينده زياد است. اگــر در خواب ديواري از سنگ ببينيد چند حالت دارد اگــر ديوار سنگي پي يک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگــر در راه يا مثلا در آستانه در ورودي محلي باشد ke هميشه از آن جا عبور مي کرديد مشکل بزرگي اســت ke پيروزي و چيرگي بر آن دشوار مي باشد. اگــر ديوار سنگي داراي زينت و نقش باشد و در خواب ببينيد ke نقش هاي روي ديوار سنگي توجه شما ra جلب کرده فريب و گمراهي اســت و انحراف از راه راست است. اگــر در خواب ببينيد ke سنگ براي بنا و ساختمان خريده ايد نشان آن اســت ke از عواملي متعدد امــا يکسان براي تقويت کارهاي خود سود مي بريد و چيزهائي پيدا مي شــونــد ke مي توانند در تقويت موقعيت اجتماعي شما موثر و مفيد واقع شوند. اگــر در خواب ببينيد سنگ ريزه جمع مي کنيد مالي ba زحمت و تلاش be دست مي آوريد و اگــر ببينيد سنگ ريزه از ته چشمه يا کاريز بر مي داريد مالي ba کيد و تزوير تحصيل مي کنيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن سنگ مرمر نعمت بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن سنگ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba ناراحتيها و شكستهاي پياپي روبرو خواهيد شــد .

  2ـ راه رفتن از ميان سنگها در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از راهي سخت و ناهموار خواهيد گذشت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد زمينهاي سنگلاخ ra خريد و فروش مي كنيد ؛ نشانة آن اســت پــس از كسب تجربه هاي متعدد be پيروزي دست مي يابيد .

  4ـ اگــر از خريد و فروش زمينهاي سنگلاخي سودي be دست نياوريد ؛ نشانة آن اســت كه be نوميدي دچار خواهيد شــد ... امــا اگــر احساس كنيد هنگام خريد و فروش زمينها ؛ اضطراب و نگراني بسيار داريد ؛ علامت آن اســت كه در معامله اي توفيق مي يابيد و سودي be چنگ مي آوريد .

  5ـ ديدن ريگهاي كوچك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از مسايل جزيي ناراحت و عصباني خواهيد شــد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد سنگي در هوا پرتاب مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه be كسي پند و اندرز خواهيد داد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد be طرف فردي پرخاشگر سنگ پرتاب مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be خاطر رعايت اصول اخلاقي ؛ خطري از كنار گوشتان خواهد گذشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE