تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سنگ
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنگ

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري va har سنگي كه نرم بود، خيرات va منفعت آن زيادتر va har سنگ كه سخت تر بود، تاويلش be خلاف اين است. agar بيند سنگ سفيد فرا گرفت va يا كسي بدو داد، دليل كه ba مهتري خوش طبع va گشاده روي او ra صحبت افتد va az او منفعت بيند. agar ديد سنگ سياه داشت ba مهتري كينه دار va بدخوي اورا صحبت افتد va az او منفعت بيند. agar بيند سنگي سرخ داشت، دليل است ba مهتري مفسد va بدخوي va بدخواه او ra صحبت افتد va بدو منفعت رسد. agar ديد كه بر كوه شد va سنگهائي بسيار ديد va az آن سنگ ها چيزي برگرفت va dar دامن نهاد va مي نگريست كه آن سنگ ها che رنگ داشت، تاويلش هم بر آن قياس بود. agar بيند سنگ سياه va سفيد داشت، دليل كه ba مردي منافق وي ra صحبت افتد va be قدر آن az وي نفع يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن سنگ ها dar خواب، سختي است dar كارها. agar ديد كه سنگ dar زير آب جمع مي كرد، دليل كه مالي چند be مكر va حيله va رنج جمع كند. agar ديد كه سنگ az كوه مي تراشيد، دليل كه az مردي بزرگ سخت دل be مكر va حيله مال حاصل كند. agar ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد، دليل كه او ra be مكر va حيله az سفر مال حاصل شود. agar ديد بر كسي سنگ مي انداخت، دليل كه be رنج va كراهت az مال خود چيزي be كسي دهد. agar ديد كه سنگريزه be خانه همي آورد، دليل كند كه be قدر آن مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه سنگ بر كسي مي انداخت، دليل است وي ra تهمت كند be زنا، يابه گناه.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  سنگ dar خواب برچهار وجه است.

  اول: مال.

  دوم: مهتري va رياست.

  سوم: سختي ومشقت dar كارها.

  چهارم: كسب ba زحمت va رنج.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   در مورد سنگ معبران قديمي زياد نوشته اند amma بيشتر جنبه کلي دارد dar حالي ke chon سنگ اشکال va انواع مختلف مي تواند داشته باشد dar خواب هاي ما تعابير متفاوتي مي يابند. يک وقت سنگ be صورت قلوه سنگ است ke dar مسير شما افتاده. اين قلوه سنگ تعبير کلي سنگ ra نمي تواند داشته باشد chon dar پيمودن راه براي شما مانع be وجود مي آورد va be پاي شما مي خورد va گاه انگشت شما ra مي آزارد. اين نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتي ke dar راه پيشرفت کارهايتان پيش مي آيد va اهميت آن بستگي be تعدادشان دارد نه بزرگي va کوچکي جثه قلوه سنگ ها. agar dar خواب ديديد ke پياده يا سوار بر اسب va يا اتومبيل be راهي اين چنين سنگلاخ مي رويد خودتان مي توانيد تشخيص دهيد ke قلوه سنگ ها مشکلات va موانع هستند. چنانچه چند سنگ va دست اندازکوچک باشد be زودي بر مشکلات va موانع چيره مي گرديد va توفيق حاصل مي کنيد amma agar راه زيادي اين چنين پر az قلوه سنگ بود زحمت شما dar آينده زياد است. agar dar خواب ديواري az سنگ ببينيد چند حالت دارد agar ديوار سنگي پي يک بنا باشد استحکام وقدرت است. agar dar راه يا مثلا dar آستانه dar ورودي محلي باشد ke هميشه az آن جا عبور مي کرديد مشکل بزرگي است ke پيروزي va چيرگي بر آن دشوار مي باشد. agar ديوار سنگي داراي زينت va نقش باشد va dar خواب ببينيد ke نقش هاي روي ديوار سنگي توجه شما ra جلب کرده فريب va گمراهي است va انحراف az راه راست است. agar dar خواب ببينيد ke سنگ براي بنا va ساختمان خريده ايد نشان آن است ke az عواملي متعدد amma يکسان براي تقويت کارهاي خود سود مي بريد va چيزهائي پيدا مي شوند ke مي توانند dar تقويت موقعيت اجتماعي شما موثر va مفيد واقع شوند. agar dar خواب ببينيد سنگ ريزه جمع مي کنيد مالي ba زحمت va تلاش be دست مي آوريد va agar ببينيد سنگ ريزه az ته چشمه يا کاريز بر مي داريد مالي ba کيد va تزوير تحصيل مي کنيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن سنگ مرمر نعمت بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن سنگ dar خواب ، نشانة آن است كه ba ناراحتيها va شكستهاي پياپي روبرو خواهيد شد .

  2ـ راه رفتن az ميان سنگها dar خواب ، نشانة آن است كه az راهي سخت va ناهموار خواهيد گذشت .

  3ـ agar خواب ببينيد زمينهاي سنگلاخ ra خريد va فروش مي كنيد ، نشانة آن است pas az كسب تجربه هاي متعدد be پيروزي دست مي يابيد .

  4ـ agar az خريد va فروش زمينهاي سنگلاخي سودي be دست نياوريد ، نشانة آن است كه be نوميدي دچار خواهيد شد . amma agar احساس كنيد هنگام خريد va فروش زمينها ، اضطراب va نگراني بسيار داريد ، علامت آن است كه dar معامله اي توفيق مي يابيد va سودي be چنگ مي آوريد .

  5ـ ديدن ريگهاي كوچك dar خواب ، نشانة آن است كه az مسايل جزيي ناراحت va عصباني خواهيد شد .

  6ـ agar خواب ببينيد سنگي dar هوا پرتاب مي كنيد ، علامت آن است كه be كسي پند va اندرز خواهيد داد .

  7ـ agar خواب ببينيد be طرف فردي پرخاشگر سنگ پرتاب مي كنيد ، نشانة آن است كه be خاطر رعايت اصول اخلاقي ، خطري az كنار گوشتان خواهد گذشت .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سنگ”

  دیدگاه ها بسته شده اند.