تعبیر خواب سندان

 

 • تعبیر خواب سندان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سندان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سندان

   

  ابزار آهنگري ke آهنگران و مسگران بر آن چيزي کوبند.

  محمدبن سيرين گويد :

  سندان be خواب ديدن؛ رئيس و بزرگ است. اگــر بيند سندان فراگرفت يا كسي بدو داد و دانست كه ملك اوست؛ دليل كند از رئيسي بزرگ خير و منفعت be دست آورد و ba وي دوست شــود يا be خدمت پادشاه يوندد و از او خير و منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سندان درخواب؛ دليل بر مهتري راست كردار كند. اگــر بيند سنداني داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه او ra ba مهتري بزرگ مصاحبت افتد واز او خير و منفعت يابد. اگــر بيند كه او سندان be كسي داد؛ دليل كه او ra از آن كس منفعت رسد. اگــر ديد كه سندان او ضايع شــد يا دزد ببرد؛ دليل كه از صحبت آن مرد بزرگ جدا افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سندان درخواب بر پنج وجه است.

  اول: مهتري و رياست.

  دوم: منفعت و مال.

  سوم: قوت ونيرومندي.

  چهارم: ولايت وفرمانروائي.

  پنجم: خوشبختي واقبال در كارها و امور.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سندان اشاره be مردي اســت قوي و متکي be خود و ba اراده ke بيننده خواب مي تواند be ياري او بسياري از سختي ها ra از بين ببرد و بر مشکلات پيروز شود. ابن سيرين نوشته: سندان be خواب؛ رئيس و بزرگ اســت و اگــر بيننده خواب ببيند سندان فراگرفت يا کسي be او داد ke مهلک او شــد دليل کــنــد ke از بزرگي خير و منفعت يابد. تعبير ديدن سندان در خواب در واقع همين اســت زيرا سندان نشان استحکام و قوت اســت و در عين حال کسي اســت ke ba هيچ نيرويي نمي توان بر او چيره شــد و هيچ ضربتي هــر قدر ملک او ra از پاي در نمي افکند. اگــر در خواب ببينيد ke سندان داريد و آن سندان be شما تعلق دارد ba شخصيتي مقتدر آن طور ke گفته شــد برخورد خواهيد کــرد و او شما ra مورد حمايت و عنايت قرار مي دهد ولي اگــر ديديد سنداني داريد ke be شما متعلق نيست سر و کارتان ba چنين مردي مي افتد ke از او سودي نمي بريد و عنايتي be شما ندارد. اگــر در خواب ديديد سنداني هست ke شما بر روي آن کار مي کنيد و آهن تفته مي کوبيد مشکلات خود ra ba کسي در ميان مي نهيد ke او قدرت تسهيل مشکلات شما ra دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE