تعبیر خواب سنجاق

 

 • تعبیر خواب سنجاق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنجاق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنجاق

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سنجاق دوست مهربان يار شفيق و رفيق خوبي اســت ke شما براي او ارزش زياد قائل نيستيد امــا وجودش براي شما بسيار مغتنم است. او ba وجود خردي و حقارت کارهاي بزرگ انــجـام مي دهد و در سختي ها و مشقات be ياري شما مي شتابد و موثر واقع مي شود. سنجاق ته گرد زني اســت ke هم در خانه کار مي کــنــد و هم در خارج خانه فعاليت دارد؛ اين گونه زنان در بيرون خانه چــون مردان فعال هستند و be محض بازگشت be خانه زن مي شــونــد و مديريت و دل سوزي خانواده ra متحمل مي گردند و براي فرزندانشان مادر هستند. سنجاق سينه زني اســت کاردان و در عين حال بسيار زيبا. سنجاق قفلي زن خدمتکاري اســت ke هــمــه کارهاي خانه ba او اســت ولي ديده نمي شود. سنجاق سر خانمي اســت مغرور و خود خواه ke فــقــط be جاه و مقام خويش مي انديشد و هيچ هنري از او مشاهده نمي شود. گم شدن سنجاق be معني از دست دادن همان کسي اســت ke تعبير سنجاق be او بر مي گردد و be معني معلق ماندن کارهائي اســت ke او مي توانست انــجـام دهد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن سنجاق در خواب ؛ نشانة روبرو شدن ba اختلافات و مشاجرات خانوادگي اســت ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه بايد ba نامزد خود مودبانه رفتار كند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد سنجاقي ميان لبها مي گذاريد ؛ علامت آن اســت كه حوادثي شما ra در مرز خطرناكي قرار مي دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE