تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب سنبل

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سنبل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنبل » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنبل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه سنبل تر داشت؛ دليل اســت بــه قدر آن وي را مال حاصل شــود و مردمان مدح و ثناي او گويند. اگــر بيند سنبل دون و خشك داشت؛ تاويلش بــه خلاف اين است.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه سنبل تازه مي خورد؛ دليل كه مال حرام بــه دشت آورد يا او را فرزندي آيد و نامش در آن ديار منتشر شود. اگــر بيند كه سنبل در آتش مي سوخت؛ دليل اســت پادشاه مال از وي بستاند؛ بــه قدر آن كه سوخت.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن سنبل در خواب ميمنت و نکويي دارد بــه خصوص اگــر نهال آن بــه گل نشسته و گلي تازه و بــا طراوت و خوش رنگ داشته باشد. سنبل را زينت هفت سين مي کـنـنـد همين سنت در ذهن ما اثري نيکو مي نهد کــه چــون گل سنبل را در روياها ببينيم بــه نشاط و طراوت و تازگي حيات ربط مي دهيم و اصولا ديدن سنبل در خواب مبتني بر همين زمينه ذهني است. در قديم سنبل را خشک مي کــردنــد و در آتش مي افکندند؛ مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند کــه سنبل خشک در روياهاي ما تعبير خوشي ندارد و اين بــه خاطر ارتباطي اســت کــه مالا بــا آتش مي يافت ولي امروز کــه سوزاندن و بــه آتش افکندن سنبل خشک متداول نيست تعبير فوق را جايز نمي شمريم و تنها سنبل پژمرده را نشاني از اندوه مختصر تلقي مي کنيم. بــه هــر طريق ديدن سنبل در خواب خوب اســت چــه خودتان کاشته باشيد و چــه از ديگران بگيريد و رنگ هاي ديگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن گل سنبل يا چيدن اين گل در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بــا ناراحتي و اندوه از دوستي جدا خواهيد شــد ... امــا اين جدايي علي رغم احساس شما نتايج خوبي بــه بار خواهد آورد.

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سنبل”

  دیدگاه ها بسته شده اند.