تعبیر خواب سنبل

 

 • تعبیر خواب سنبل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنبل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنبل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه سنبل تر داشت؛ دليل اســت be قدر آن وي ra مال حاصل شــود و مردمان مدح و ثناي او گويند. اگــر بيند سنبل دون و خشك داشت؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه سنبل تازه مي خورد؛ دليل كه مال حرام be دشت آورد يا او ra فرزندي آيد و نامش در آن ديار منتشر شود. اگــر بيند كه سنبل در آتش مي سوخت؛ دليل اســت پادشاه مال از وي بستاند؛ be قدر آن كه سوخت.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن سنبل در خواب ميمنت و نکويي دارد be خصوص اگــر نهال آن be گل نشسته و گلي تازه و ba طراوت و خوش رنگ داشته باشد. سنبل ra زينت هفت سين مي کـنـنـد همين سنت در ذهن ما اثري نيکو مي نهد ke چــون گل سنبل ra در روياها ببينيم be نشاط و طراوت و تازگي حيات ربط مي دهيم و اصولا ديدن سنبل در خواب مبتني بر همين زمينه ذهني است. در قديم سنبل ra خشک مي کــردنــد و در آتش مي افکندند؛ مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند ke سنبل خشک در روياهاي ما تعبير خوشي ندارد و اين be خاطر ارتباطي اســت ke مالا ba آتش مي يافت ولي امروز ke سوزاندن و be آتش افکندن سنبل خشک متداول نيست تعبير فوق ra جايز نمي شمريم و تنها سنبل پژمرده ra نشاني از اندوه مختصر تلقي مي کنيم. be هــر طريق ديدن سنبل در خواب خوب اســت چــه خودتان کاشته باشيد و چــه از ديگران بگيريد و رنگ هاي ديگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن گل سنبل يا چيدن اين گل در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba ناراحتي و اندوه از دوستي جدا خواهيد شــد ... امــا اين جدايي علي رغم احساس شما نتايج خوبي be بار خواهد آورد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE