تعبیر خواب سمانه

 

 • تعبیر خواب سمانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سمانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سمانه

  محمدبن سيرين گويد :

  سمانه در خواب پسر غلام بود؛ يا پسر خدمتكار. اگــر بيند سمانه بگرفت يا كسي بدو داد؛ دليل كه خدمتكار يا غلامش ra فرزند آيد. اگــر سمانه نر بود؛ پسر است. اگــر ماده بود؛ دختر است؛ اگــر بيند سمانه از دستش بگريخت؛ دليل كه فرزند يا غلامش هلاك شوند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سمانه درخواب مال و روزي حلال است. اگــر ديد گوشت سمانه ميخورد؛ دليل اســت روزي حلال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سمانه بر چهار وجه است. اول: فرزند و غلام. دوم: روزي حلال. سوم: منفعت. چهارم: مال

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE