تعبیر خواب سماق

 

 • تعبیر خواب سماق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سماق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سماق

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  خوردن سماق درخواب؛ دليل بر جنگ و لجاج و خصومت كند. اگــر ديد كه سماق ميخورد؛ دليل اســت او ra ba كسي گفتگو شــود و در هــر باب در خوردن سماق هيچ خير نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سماق مکيدن در اصطلاح حسرت خوردن اســت و در خواب نيز همين تعبير ra دارد. اگــر در خواب ببينيم ke سماق مي خوريم در آينده حسرت چيزي ra خواهيم داشت ke تحصيل آن دشوار مي باشد و شايد غير مــمــکن و اگــر سماقي ke در خواب مي خوريم ترش باشد و ترشي آن ra حس کنيم گرفتار مشکلات همراه غم و رنج مي شويم. از کرماني نقل شده ke خوردن سماق در خواب دشمني و خصومت و لجاج و عناد اســت و اگــر بيننده خواب ببيند ke سماق مي خورد ba کسي بحث و گفتگو مي کــنــد و be زباني ديگر دعواي لفظي خواهد داشت. خوردن غذايي ke سماق در آن چاشني کرده باشد تعبير چاشني ها و سماق ra دارد. اگــر ببينيد آش مي خوريد ke سماق ba آن آميخته باشد مالي نصيب شما مي شــود ke غم و نگراني و حسرت مي آورد. غرس نهال سماق اقدام be کاري اســت ke غم و رنج و ابتلاي طولاني دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE