تعبیر خواب سلام

 

 • تعبیر خواب سلام
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سلام » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سلام

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب بيند كه دوستي be او سلام مي كرد؛ دليل نمايد كه دشمن ba وي صلح كند؛ اگــر بيند كسي مجهول بر وي سلام كرد؛ دليل نمايد كه غريبي ba وي دوستي و آشنائي كند. اگــر ديد سري be او سلام كرد و هرگز آن كس ra نديده بود؛ دليل اســت ايمن شــود از عذاب حق تعالي. اگــر بيند كه پيري معروف بر وي سلام نمود و او ra مي شناخت؛ دليل كه زني خوب روي بخواهد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد كسي be او سلام كرد كه در ميان ايشان شركت و تجارت بوده و جواب سلام آن كس بازداد؛ دليل كه در ميان ايشان تجارت پايدار نباشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زني بر وي سلام كرد؛ دليل كه از كسي شادمان شود. اگــر زني پير مجهول بر وي سلام كرد؛ اقبال دنيائي يابد. اگــر بيند درنماز اســت و سلام دست چپ داد؛ دليل كه كارهاي او شوريده گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  سلام دادن درخواب بر چهار وجه است.

  اول: ايمني و امنيت.

  دوم: شادي.

  سوم: اقبال و خوشبختي.

  چهارم: منفعت مال.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE