تعبیر خواب سقف

 

 • تعبیر خواب سقف
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سقف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سقف

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke زير سقفي مرتفع و محکم نشسته ايد خوب اســت زيرا خواب شما مي گويد ke امنيت و فراغت مي يابيد و از گزند بلا ها و آسيب خطرها در امان خواهيد بود. اگــر در خواب ببينيد ke سقفي ke زير آن نشسته ايد شکسته اســت ke طبعا اين از آينده غير مطمئني خبر مي دهد بخصوص اگــر در عالم خواب ba ديدن سقف لرزان و شکسته دچار وحشت شديد. در تعبير خواب حکم اين اســت ke اين وحشت عينا be بيداري شما انتقال مي يابد. اگــر در خواب ديديد ke سقف روي سر شما خراب شــد be هيچ وجه خوب نيست. اگــر ديديد ke سقف مي زنيد و خودتان سازنده سقف هستيد be شخص بزرگي خدمت مي کنيد و اين خدمت قابل توجه اســت تا جائي ke مورد تشويق واقع مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE