تعبیر خواب سقط

 

 • تعبیر خواب سقط
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سقط » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سقط

   

  محمد بن سيرين گويد :

  خوردن بچه سقط شده دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگــر بيند كه بچه سقط شده همي خورد؛ دليل كند كه be قدر آن وي بيماري بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه بچه ra سقط کــرد  دليل كند كه از غم و اندو فرج يابد و اگــر بيمار بود شفا يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند: اول: بيماري؛ دوم: غم؛ سوم: خصومت؛ چهارم: حاجت؛ پنچم: ناسازگاي ba اهل و عيال

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر زني خواب ببيند او ra وادار be سقط مي كنند ؛ علامت آن اســت كه وي be موضوعي مي انديشد كه اگــر موضوع اتفاق بيفتد او be سمت سختي و رسوايي خواهد غلتيد .

  2ـ اگــر دكتري خواب ببيند در سقط جنين نوزادي شركت مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود ؛ be علت كوتاهي در انــجـام وظيفه و عدم دقت لازم be زحمت خواهد افتاد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE