تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سفره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سفره » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سفره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سفره نو داشت؛ دليل اســت مال و نعمت يابد و كنيزكي صاحب جمال بخرد. اگــر آن سفره چركين بود؛ دليل كه آن كنيز زشت بود. اگــر بيند سفره پرنان و نعمت داشت؛ دليل اســت از كنيزك منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن سفره درخواب؛ دليل بر سفري بود بــا منفعت و هــر چند سفره در خواب نيكوتر و بزرگتر بيند؛ دليل كه منفعت آن بيشتر بود. اگــر كوچك و تهي بيند؛ دليل اســت كه منفعت آن كمتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

  اول: كنيز.

  دوم: خدمتكار.

  سوم: سفر.

  چهارم: كسب و معيشت (کسب معاش و روزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سفره در خواب همان اســت کــه در بيداري يعني خوان گسترده اي اســت کــه در آن نعمت هاي بسيار نهاده اند. سفره نعمت اســت و خير و برکت. اگــر در خواب ببينيد کــه سفره اي بزرگ پيش روي شما گسترده اند يا سرميزي نشسته ايد کــه انواع غذا ها روي آن هست خواب شما خبر مي دهد کــه بــه نعمت مي رسيد ولي حق انتخاب داريد.از سفره هــر کس بــه قدر شکمش غذا مي گيرد و مي خورد اين خواب نيز مي گويد بــه نعمت مي رسيد ولي بــه اندازه سهم خودتان حق برگزيدن داريد و بايد انتخاب کنيد. اگــر ديديد سفره اي پر از غذاهاي رنگارنگ گسترده اند و شما فــقــط نان و پنير و سبزي گرفتيد سهم شما از نعمت ها اندک اســت يعني بــه جائي مي رسيد کــه امکان اين اســت کــه خيلي زياد متمتع و متنفع مي شويد امــا نصيب و سهم کمي مي بريد. اگــر در خواب ديديد سفره اي محقر و کوچک پيش روي شماست نعمت مختصري حاصل مي کنيد. چـنـانـچه ببينيد کــه بر سفره اي نشسته اند و ديگران نيز هستند و مي خورند و مي ريزند خواب شما خبر مي دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمايه اي خواهيد شــد و کساني هستند کــه بــه نا حق چيزهائي را تصاحب مي کنند. اگــر آن ها را در خواب بشناسيد در بيداري بيگانه هستند و اگــر نشناسيد در بيداري آشنايان شما اين تجاوز را انــجـام مي دهند. اگــر در خواب سفره اي چرک و کثيف ببينيد کــه بر آن غذاهاي نيکو نهاده اند از راه غير صحيح سود مي بريد و چـنـانـچه سفره تميز و درخشنده باشد و غذائي کثيف بر آن نهاده باشند تعبير خلاف آن است.چنانچه سفره را بتکانيد مالي را هدر مي دهيد اگــر چــه چيزي در آن سفره نباشد. برخي از معبران قديمي نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم است. سفره گستردن براي ديگران سودرساني اســت و اگــر کسي پيش روي شما سفره گسترد؛ بــه اندازه وسعت سفره بــه شما سود مي رساند و همين تعبير را دارد اگــر کسي سفره را از پيش روي شما جمع کــنــد يعني او مانع سود بردن شما مي شود. رنگ سفره بايد سفيد باشد و چـنـانـچه رنگ هاي غير طبيعي داشته باشد نيکو نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفره

  سفيد : نظم

  کثيف : بي نظمي

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سفره”

  دیدگاه ها بسته شده اند.