تعبیر خواب سفره

 

 • تعبیر خواب سفره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سفره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سفره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سفره نو داشت؛ دليل اســت مال و نعمت يابد و كنيزكي صاحب جمال بخرد. اگــر آن سفره چركين بود؛ دليل كه آن كنيز زشت بود. اگــر بيند سفره پرنان و نعمت داشت؛ دليل اســت از كنيزك منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن سفره درخواب؛ دليل بر سفري بود ba منفعت و هــر چند سفره در خواب نيكوتر و بزرگتر بيند؛ دليل كه منفعت آن بيشتر بود. اگــر كوچك و تهي بيند؛ دليل اســت كه منفعت آن كمتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

  اول: كنيز.

  دوم: خدمتكار.

  سوم: سفر.

  چهارم: كسب و معيشت (کسب معاش و روزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سفره در خواب همان اســت ke در بيداري يعني خوان گسترده اي اســت ke در آن نعمت هاي بسيار نهاده اند. سفره نعمت اســت و خير و برکت. اگــر در خواب ببينيد ke سفره اي بزرگ پيش روي شما گسترده اند يا سرميزي نشسته ايد ke انواع غذا ها روي آن هست خواب شما خبر مي دهد ke be نعمت مي رسيد ولي حق انتخاب داريد.از سفره هــر کس be قدر شکمش غذا مي گيرد و مي خورد اين خواب نيز مي گويد be نعمت مي رسيد ولي be اندازه سهم خودتان حق برگزيدن داريد و بايد انتخاب کنيد. اگــر ديديد سفره اي پر از غذاهاي رنگارنگ گسترده اند و شما فــقــط نان و پنير و سبزي گرفتيد سهم شما از نعمت ها اندک اســت يعني be جائي مي رسيد ke امکان اين اســت ke خيلي زياد متمتع و متنفع مي شويد امــا نصيب و سهم کمي مي بريد. اگــر در خواب ديديد سفره اي محقر و کوچک پيش روي شماست نعمت مختصري حاصل مي کنيد. چـنـانـچه ببينيد ke بر سفره اي نشسته اند و ديگران نيز هستند و مي خورند و مي ريزند خواب شما خبر مي دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمايه اي خواهيد شــد و کساني هستند ke be نا حق چيزهائي ra تصاحب مي کنند. اگــر آن ها ra در خواب بشناسيد در بيداري بيگانه هستند و اگــر نشناسيد در بيداري آشنايان شما اين تجاوز ra انــجـام مي دهند. اگــر در خواب سفره اي چرک و کثيف ببينيد ke بر آن غذاهاي نيکو نهاده اند از راه غير صحيح سود مي بريد و چـنـانـچه سفره تميز و درخشنده باشد و غذائي کثيف بر آن نهاده باشند تعبير خلاف آن است.چنانچه سفره ra بتکانيد مالي ra هدر مي دهيد اگــر چــه چيزي در آن سفره نباشد. برخي از معبران قديمي نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم است. سفره گستردن براي ديگران سودرساني اســت و اگــر کسي پيش روي شما سفره گسترد؛ be اندازه وسعت سفره be شما سود مي رساند و همين تعبير ra دارد اگــر کسي سفره ra از پيش روي شما جمع کــنــد يعني او مانع سود بردن شما مي شود. رنگ سفره بايد سفيد باشد و چـنـانـچه رنگ هاي غير طبيعي داشته باشد نيکو نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفره

  سفيد : نظم

  کثيف : بي نظمي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE