تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب سفره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سفره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سفره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سفره نو داشت، دليل است مال و نعمت يابد و كنيزكي صاحب جمال بخرد. اگر آن سفره چركين بود، دليل كه آن كنيز زشت بود. اگر بيند سفره پرنان و نعمت داشت، دليل است از كنيزك منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن سفره درخواب، دليل بر سفري بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نيكوتر و بزرگتر بيند، دليل كه منفعت آن بيشتر بود. اگر كوچك و تهي بيند، دليل است كه منفعت آن كمتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

  اول: كنيز.

  دوم: خدمتكار.

  سوم: سفر.

  چهارم: كسب و معيشت (کسب معاش و روزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سفره در خواب همان است که در بيداري يعني خوان گسترده اي است که در آن نعمت هاي بسيار نهاده اند. سفره نعمت است و خير و برکت. اگر در خواب ببينيد که سفره اي بزرگ پيش روي شما گسترده اند يا سرميزي نشسته ايد که انواع غذا ها روي آن هست خواب شما خبر مي دهد که به نعمت مي رسيد ولي حق انتخاب داريد.از سفره هر کس به قدر شکمش غذا مي گيرد و مي خورد اين خواب نيز مي گويد به نعمت مي رسيد ولي به اندازه سهم خودتان حق برگزيدن داريد و بايد انتخاب کنيد. اگر ديديد سفره اي پر از غذاهاي رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنير و سبزي گرفتيد سهم شما از نعمت ها اندک است يعني به جائي مي رسيد که امکان اين است که خيلي زياد متمتع و متنفع مي شويد اما نصيب و سهم کمي مي بريد. اگر در خواب ديديد سفره اي محقر و کوچک پيش روي شماست نعمت مختصري حاصل مي کنيد. چنانچه ببينيد که بر سفره اي نشسته اند و ديگران نيز هستند و مي خورند و مي ريزند خواب شما خبر مي دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمايه اي خواهيد شد و کساني هستند که به نا حق چيزهائي را تصاحب مي کنند. اگر آن ها را در خواب بشناسيد در بيداري بيگانه هستند و اگر نشناسيد در بيداري آشنايان شما اين تجاوز را انجام مي دهند. اگر در خواب سفره اي چرک و کثيف ببينيد که بر آن غذاهاي نيکو نهاده اند از راه غير صحيح سود مي بريد و چنانچه سفره تميز و درخشنده باشد و غذائي کثيف بر آن نهاده باشند تعبير خلاف آن است.چنانچه سفره را بتکانيد مالي را هدر مي دهيد اگر چه چيزي در آن سفره نباشد. برخي از معبران قديمي نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم است. سفره گستردن براي ديگران سودرساني است و اگر کسي پيش روي شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود مي رساند و همين تعبير را دارد اگر کسي سفره را از پيش روي شما جمع کند يعني او مانع سود بردن شما مي شود. رنگ سفره بايد سفيد باشد و چنانچه رنگ هاي غير طبيعي داشته باشد نيکو نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفره

  سفيد : نظم

  کثيف : بي نظمي

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن سفره سفره سفيد (کسب « تعبیر » آشنايان آن ابراهيم اتلاف ادامه از است است اول استچنانچه اما امام امکان انتخاب انجام اند اندازه اندک انواع او اويتنهاو اي ايد اين اگر با باشد باشد باشند بايد ببينيد بتکانيد بخرد بذل بر براي برای برخي بردن بريد برکت برگزيدن بزرگ بزرگتر بسيار بشناسيد به بود بود، بي بيداري بيشتر بيند بيند، بيگانه تجاوز تصاحب تعبير تعبیر تميز تهراني تهي تکاندن جائي جعفر جمال جمع حاصل حضرت حق خبر خدمتكار سوم خلاف خواب خوان خواهيد خودتان خورد خورند خير خيلي دارد داريد داريداز داشت، داشته در درخشنده درخواب درخواب، دليل دهد دهند دهيد ديديد ديگران را راه رساند رسيد رنگ رنگارنگ روزي) روي ريزند زشت زياد سبزي سرمايه سرميزي سفر سفر چهارم سفره سفره سفري سفيد سهم سود سودرساني سيرين شد شما شماست شود شويد شکمش صاحب صادق صحيح طبيعي غذا غذائي غذاهاي غير فرمائید فرمايد فقط قدر قديمي كرماني كسب كسي كمتر كنيز كنيز دوم كنيزك كنيزكي كه كوچك لوک مال مالي مانع متمتع متنفع محقر محمدبن مختصري مراجعه مشاهده مطلب مطيعي معاش معبران معيشت منفعت منوچهر مي نا ناظر نان نباشد نشسته نشناسيد نصيب نظم کثيف نظمي نعمت نهاده نو نوشته نيز نيست نيكوتر نيکو ها هاي هدر هر هست هستند همان همين و وجه وسعت ولي يا يابد يابد يعني پر پرنان پنير پول پيش چركين چرک چنانچه چند چه چهار چيزهائي چيزي کثيف کرم کس کساني کسي کمي کند کنند کنيد که کوچک گرفتيد گسترد، گستردن گسترده گويد گيرد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سفره”

  دیدگاه ها بسته شده اند.