تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سفره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سفره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سفره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سفره نو داشت، دليل است مال va نعمت يابد va كنيزكي صاحب جمال بخرد. agar آن سفره چركين بود، دليل كه آن كنيز زشت بود. agar بيند سفره پرنان va نعمت داشت، دليل است az كنيزك منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن سفره درخواب، دليل بر سفري بود ba منفعت va har چند سفره dar خواب نيكوتر va بزرگتر بيند، دليل كه منفعت آن بيشتر بود. agar كوچك va تهي بيند، دليل است كه منفعت آن كمتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

  اول: كنيز.

  دوم: خدمتكار.

  سوم: سفر.

  چهارم: كسب va معيشت (کسب معاش va روزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سفره dar خواب همان است ke dar بيداري يعني خوان گسترده اي است ke dar آن نعمت هاي بسيار نهاده اند. سفره نعمت است va خير va برکت. agar dar خواب ببينيد ke سفره اي بزرگ پيش روي شما گسترده اند يا سرميزي نشسته ايد ke انواع غذا ها روي آن هست خواب شما خبر مي دهد ke be نعمت مي رسيد ولي حق انتخاب داريد.از سفره har کس be قدر شکمش غذا مي گيرد va مي خورد اين خواب نيز مي گويد be نعمت مي رسيد ولي be اندازه سهم خودتان حق برگزيدن داريد va بايد انتخاب کنيد. agar ديديد سفره اي پر az غذاهاي رنگارنگ گسترده اند va شما faghat نان va پنير va سبزي گرفتيد سهم شما az نعمت ها اندک است يعني be جائي مي رسيد ke امکان اين است ke خيلي زياد متمتع va متنفع مي شويد amma نصيب va سهم کمي مي بريد. agar dar خواب ديديد سفره اي محقر va کوچک پيش روي شماست نعمت مختصري حاصل مي کنيد. چنانچه ببينيد ke بر سفره اي نشسته اند va ديگران نيز هستند va مي خورند va مي ريزند خواب شما خبر مي دهد شما ناظر اتلاف پول va سرمايه اي خواهيد شد va کساني هستند ke be نا حق چيزهائي ra تصاحب مي کنند. agar آن ها ra dar خواب بشناسيد dar بيداري بيگانه هستند va agar نشناسيد dar بيداري آشنايان شما اين تجاوز ra انجام مي دهند. agar dar خواب سفره اي چرک va کثيف ببينيد ke بر آن غذاهاي نيکو نهاده اند az راه غير صحيح سود مي بريد va چنانچه سفره تميز va درخشنده باشد va غذائي کثيف بر آن نهاده باشند تعبير خلاف آن است.چنانچه سفره ra بتکانيد مالي ra هدر مي دهيد agar che چيزي dar آن سفره نباشد. برخي az معبران قديمي نوشته اند تکاندن سفره بذل va کرم است. سفره گستردن براي ديگران سودرساني است va agar کسي پيش روي شما سفره گسترد، be اندازه وسعت سفره be شما سود مي رساند va همين تعبير ra دارد agar کسي سفره ra az پيش روي شما جمع کند يعني او مانع سود بردن شما مي شود. رنگ سفره بايد سفيد باشد va چنانچه رنگ هاي غير طبيعي داشته باشد نيکو نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفره

  سفيد : نظم

  کثيف : بي نظمي

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سفره”

  دیدگاه ها بسته شده اند.