تعبیر خواب سر

 

 • تعبیر خواب سر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سر

   

  حضرت دانيال گويد :

  سر در خواب ديدن مهتر گروه باشد. اگــر بيند سر بريده فرا گرفت؛ دليل كه كسي دوست و مهتر وي گردد و او ra خواستگار بود و از او خير و منفعت يابد. اگــر بيند كه بي زخم سر از تن او جدا گرديد؛ اگــر توانگر اســت درويش شود؛ اگــر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج يابد؛ اگــر بنده اســت آزاد شود؛ اگــر بيمار اســت شفا يابد؛ اگــر در علتي بي درمان گرفتار اســت زود بميرد. اگــر مهتري سر بريده بيند ولايت يابد. اگــر غلام اين خواب بيند؛ دليل كه زني توانگر بخواهد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي سر بريده ra be جائي افكنده بيند؛ دليل اســت جمعي مهتران در آنجا جمع شوند. اگــر بيند پوست سرچارپائي يا ددي مي خورد؛ دليل اســت بر يافتن مال. اگــر بيند پوست سر مردم ra خام همي خورد؛ دليل كه مال و نعمت يابد. اگــر بيند سر مجهول خورد؛ دليل كه سرمايه كسي ra بخورد. اگــر بيند سر مرغي مي خورد؛ دليل كه مال پادشاه خورد. اگــر بيند سر مرده پيش او آوردند باسرهاي ديگر؛ دليل كه سركرده آن گروه پيش او آيند و از ايشان خير ونيكي بيند؛ خاصه كه از گوشت سرها بخورد. اگــر زني در خواب بيند؛ دليل بود كه از توانگر خير و نيكي بيند. اگــر بيند سر گوسفند ميخورد؛ دليل كه عمرش دراز بود و مال حلال يابد. اگــر بيند سرگاو ميخورد؛ دليل اســت در آن سال مال و نعمت فراوان يابد. اگــر بيند سر بزي مي خورد؛ دليل اســت از مهتري سخي و جوانمرد او ra مال حاصل شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي سر خود ra بزرگ بيند؛ دليل كه از مهتري جاه و بزرگي يابد. اگــر خود ra دو سر بيند؛ دليل كه كارش قوي شــود و عمرش دراز شــود و بعضي ازمعبران گويند كاري بزرگ پيش گيرد؛ لكن در آن كار منفعت نباشد. اگــر سر خويش ra برهنه بيند؛ دليل اســت در شغلي كه بود معزول شــود و غمگين و مستمند شود. اگــر بيند كه از سر او مغز بيرون آمد و بر زمين افتاد؛ دليل كه سرمايه از دست او برود. اگــر بيند مغز ra باز جاي نهاد؛ دليل كه سرمايه او بازآيد. و اگــر سر خويش ra چرب بيند. دليل اســت توفيق كارهاي خير يابد. اگــر بيند سر بريده در دست داشت و ندانست از كيست؛ دليل كه ده هزار درم سيم بيابد. اگــر بيند سر ra بر زمين افكند؛ دليل اســت مال ra be خير هزينه كند؛ يامال از او ضايع شــود و اگــر سر بريده بيند كه در دست داشت؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند كه سر ba وي سخن نيكو گفت؛ دليل كه داد و انصاف دهد. اگــر بيند سر ba وي سخن زشت گفت؛ دليل كه انصاف ندارد. اگــر بيند كه سر او دو نيمه بود؛ چنانكه نيمه اي در دست راست و نيمه اي دردست چپ بود؛ دليل كه مادر و پدرش بميرد. اگــر سر خويش ra در دست بيند؛ دليل اســت از مهتري خير و بركت يابد. اگــر سر دو نيمه بود و درست شد؛ دليل كه پدر و مادرش بيمار شــونــد و عاقبت شفا يابند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد سر او چــون سر فيل بود؛ دليل اســت مال و ولايت يابد. اگــر ديد سر او چــون سر شير شد؛ دليل كه be فساد و حرام گرايد. اگــر ديد كه سر او چــون سر اسب شد؛ دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگــر بيند سر او چــون سر خرس شد؛ دليل اســت از بخت كامكاري يابد. اگــر بيند سر او چــون سر گوسفند شد؛ دليل اســت كه جهل بر وي غلبه كند. اگــر بيند سر او چــون سر شتر شد؛ دليل اســت فرمانروائي يابد و دشمن ra قهر كند. اگــر ديد چــون سر خرس شــد و be كافران ميل نمود؛ دليل اســت كه ميل be كفر دارد. اگــر بيند سر وي از آبگينه بود؛ دليل اســت بر هلاك او. اگــر ديد سر او سيمين بود يا زرين؛ دليل اســت مال يابد. اگــر ديد سر او برنجين بود؛ دليل اســت بر خطر و هلاك او. اگــر بيند سر او آهنين يا سنگي بود؛ دليل اســت خدمت مردي لاف زن كند. اگــر بيند از سر او آتش مي افروخت؛ دليل كه كارش بالا گيرد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند سر او چــون سر چهارپاياني شد؛ دليل بر غم و اندوه او كند. اگــر بيند سر او چــون سر ددان شد؛ دليل اســت ولايتي از گزاف بگيرد و دشمن ra قهر كند. اگــر بيند سر او چــون سر مرغان شد؛ دليل كه be سفر رود. اگــر بيند سر او پخته بود و مي خورد؛ دليل اســت كه سرمايه خود ra بخورد. اگــر ديد كسي سرش از تن جدا شــد و بعد از آن باز be جاي خود نهاد و درست شد؛ دليل اســت كه سرانجام درجه شهيدان يابد. اگــر بيند سري دركنار داشت و زنش آبستن بود؛ دليل اســت پسري آورد. اگــر كسي سر خود ra تراشيده بيند؛ دليل كه شوهرش بميرد. اگــر بيند كه سربريان مي خورد؛ دليل كند كه مال يابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد سر بريان مي خورد؛ be تاويل رئيس باشد. اگــر بيند سر بريان مي خريد يا كسي بدو داد؛ دليل اســت از كسي فائده بدو رسد. اگــر ديد سر خام مي خورد؛ مهتري غيبت كند و سر پخته بهتر از خام باشد.

  اصفهاني گويد :

  سرِ مردم be خواب؛ پدر بود يا مهتر يا پسر. اگــر سرِ خويش ra بريده بيند؛ دليل كه از پدر يا مادر جدا شود. اگــر سرِ خود بر دست خود ديد؛ دليل كه ba ايشان پيوندد. اگــر ديد سرِ خود ra be گردن باز بست؛ دليل كه از كسي بضاعت ستاند يا وام كند. اگــر بيند سرهاي بريده در پيش داشت و رقص مي كرد؛ دليل كه مهتر آن ديار ra غم و اندوه و مصيبت رسد. اگــر سر پادشاهي بر دوش خود بيند؛ دليل كه دو هزار درم بيابد be رنج و سختي بسيار.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  سر مردم be خواب ديدن يازده وجه است.

  اول: رئيس.

  دوم: مهتروسرکرده.

  سوم: پدر.

  چهارم: مادر.

  پنجم: امير.

  ششم: عالم.

  هفتم: ده هزار درم.

  هشتم: پسر.

  نهم: غلام يا كنيز.

  دهم: زن.

  يازدهم: توانگري وثروت.

  اگر كسي بيند سر او درد مي كرد و جامه پاك پوشيده بود؛ دليل كه او ra ba مهتران صحبت افتد و كار او نيكو شــود و دولت يابد.

  اگرجامه چركين پوشيده بود چنانكه قصابان پوشند؛ دليل كه او ra be سبب مهتري غم و اندوه رسد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن سَرِ آدمي مشهور در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba افراد بسيار پرنفوذ و قدرتمندي آشنا مي شويد و آنها شما ra در انــجـام كارهايي مهم ياري مي كنند .

  2ـ اگــر سر خودتان ra در خواب ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه be بيماري مغز و اعصاب دچار مي شويد .

  3ـ ديدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه عزيزترين اميدهاي شما ba نوميدي از بين مي رود .

  4ـ اگــر خواب ببينيد دو يا چند سر داريد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي be سرعت ارتقاء مي يابيد .

  5ـ اگــر در خواب احساس كنيد سردرد داريد ؛ علامت آن اســت كه تشويشِ خاطر ؛ شما ra تحت فشار قرار خواهد داد .

  6ـ ديدن سرِ ورم كرده در خواب ؛ علامت آن اســت كه در زندگي بيشتر خير مي بينيد ؛تا بدي .

  7ـ ديدن سر كودك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در آينده be ثروت و لذتهاي بسيار دست خواهيد يافت .

  8ـ ديدن سر يك حيوان در خواب ؛ علامت آن اســت كه خواسته هاي شما حول محورهاي مادي و لذتهاي دنيوي مي گردد .

  9ـ اگــر در خواب سر خود ra بشوييد ؛ نشانة آن اســت كه بخاطر نظرات منصفانه ؛ ديگران be دنبال شما خواهند آمد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE