تعبیر خواب سرگين

 

 • تعبیر خواب سرگين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سرگين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سرگين

   

  محمدبن سيرين گويد :

  سرگين اسب و گاو مال و نعمت است. اگــر بيند سرگين بسيار دارد؛ دليل كه او ra مال و نعمت بسيار حاصل شــود و سرگينِ مردم مال حرام است. اگــر بيند در بستر خويش پليدي كرد؛ دليل كه مال خود ra بعضي be عيال خود دهد. اگــر بيند چو سرگين افكند و آن ra be خاك بپوشاند؛ دليل كه مال خود ra در زمين پنهان كند. ابراهيم كرماني گويد: اگــر بيند سرگين مردم مي خورد؛ دليل كه مال حرام خورد و از حرام مال be دست آورد. اگــر بيند be جايگاه مجهول سرگين افكند؛ دليل كه مال خويش ra be جائي هزينه كند كه در آن مزد و ثواب نباشد. اگــر ديد تن خويش ra جمله be سرگين آلوده است؛ دليل كه در گناهي افتد. اگــر ديد او ra اسهال پديد آمد؛ دليل كه او ra از پادشاه غم و اندوه رسد. حضرت دانيال گويد: سرگين مردم ra be خواب ديدن؛ دليل برمال حرام كند و سرگين چهارپايان نيز مال حرام است. امــا سرگين دد و دام مالي اســت كه be ظلم be دست آيد. جابرمغربي گويد: پليدي كه از مردم جدا شــود جمله مال باشد كه از او جدا شود. اگــر ديد درميان پليدي مي رفت يا در جاده يا در خانه درميان پليدي ها غرق شد؛ دليل كه او ra از پادشاه غم و اندوه رسد. اگــر ديد پاي بر پليدي ها نهاد و بيفتاد و جمله اندامش آلوده شد؛ اگــر جايگاه او دون و زشت بود؛ دليل كه از والي و حاكم مكروهي be وي رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن اسهال be خواب؛ چــون be جايگاه خود بود؛ بر چهار وجه بود. اول: مال حرام. دوم: گشايش. سوم: نفقه كردن مال بر عيال. چهارم: زوال غم؛ و سرگين دان در خواب گنج و خواسته است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن سرگين مال بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE