تعبیر خواب سرفيدن

 

 • تعبیر خواب سرفيدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سرفيدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سرفيدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  سرفيدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم: سرفه خشك. سوم: سرفه كه بلغم بر آرد. چهارم: سرفه كه خون برآرد. پنجم: سرفه كه صفرا برآرد. اگــر بيند be گاه سرفيدن بلغم برآورد؛ دليل كه نزد كسي شكايت نمايد از بلائي و رنجي كه be وي رسد؛ يا be سبب مال كه از او ضايع شود. اگــر ديد سرفه خشك داشت؛ دليل كه شكايتي كند كه محال و بيهوده است. اگــر ديد be وقت سرفيدن صفرا برآورد؛ دليل كه مردي بود بدخوي؛ كه هــر كس از وي شكايت نمايد. اگــر يدي پيش مهتري مي سرفد؛ دليل كه شكايت خود نزد مهتري نمايد. اگــر بيند آهسته مي سرفيد؛ دليل كه غمخوار دين است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد مي سرفيد؛ دليل كه كسي شكايت از وي بكند. اگــر ديد كه او ra سرفه مي آمد؛ دليل ناتواني است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد سرفه در گلوي او بماند؛ چنانكه نتوانست برآرد؛ دليل اســت بر هلاك او. اگــر ديد او ra سرفه پيدا شد؛ از جمله سرفه پيران؛ چنانكه بلغم مي انداخت؛ دليل كه از غم و اندوه فرج يابد. اگــر بيند او ra سرفه جوانان پيدا گرديد؛ همين تاويل دارد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر كسي be خواب ديد كه مي سرفيد؛ دليل كه او ra از پادشاه رنج و آفت رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE