تعبیر خواب سرا

 

 • تعبیر خواب سرا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سرا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سرا

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند در سراي بيگانه شــد و هيچكس ra نشناخت و در آنجا مردگان ديد؛ دليل كه آن سراي آخرت بود و وقت اجل وي رسيده بود؛ اگــر بيند در آنجا شــد و بيرون آمد؛ دليل كه بيمار شــود و نزديك هلاك بود و شفا يابد. اگــر در سراي معروف شــد كه بنياد آن از گل بود؛ دليل كه روزي حلال يابد. اگــر بيند بنياد سراي او از خشت پخته و گچ بود؛ دليل كه جوينده مال حرام است. اگــر بيند از آن بيرون آمد؛ دليل كه از حرام توبه كند. اگــر بيند در سرائي بزرگ و فراخ بود؛ دليل كه روزي بر وي فراخ شود. اگــر سراي كوچكي و تنگ ديد؛ دليلش be خلاف اين بود.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب سراي بزرگ و فراخ بيند كه اندر آن سرا كوشك و ايوان ها است؛ دليل كه در سراي آخرت شرف و منزلت يابد. اگــر بيند در سراي بشكست يا بسوخت؛ دليل كه خداوند سراي رامصيبت افتد. اگــر بيند زمين سراي او بزرگ و فراخ شد؛ دليل كه be قدر آن فراخي او ra روزي در دنيا فراخ شود. اگــر برخلاف اين بيند؛ روزي بر وي تنگ شود. اگــر بيند سراي او ra مي كندند؛ دليل كه راه صلاح بر خود بندد و نماز و عبادت كم كند. اگــر بيند سراي كهن ra همي كند؛ در خيرات بر وي گشاده شــود و خرم گردد. اگــر بيند در سرائي نو و پاكيزه درون شد؛ دليل كه اگــر توانگر است؛ مالش زياده شــود و اگــر درويش است؛ توانگر شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه ميان سرايِ نو شد؛ دليل كه او ra دختري ياخواهري آيد و هم او گويد كه صفحه سراي؛ دليل كند بر پدر و مادر. اگــر ديد صفه سراي او نو و پاكيزه است؛ دليل اســت بر تندرستي تن مادر و پدر.

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي ديد در سرائي بزرگ و پاكيزه و نو داخل شــد و دانست كه آن سراي ملك او بود؛ دليل كه روزي بر وي فراخ و گشاد شــود و عزت و جاه يابد و زن خوبروي خواهد و توانگر شــود و ولايت يابد. اگــر اين خواب ra زني ديد؛ شوهر توانگر بخواهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

   ديدن سراي be خواب بر هشت وجه است.

   اول: مرد ra زن و زن ra شوهر.

   دوم: توانگري ثروتمندي.

   سوم: ايمني.

   چهارم: عيش خوش (زندگي خوش و مرفه).

   پنجم: مال؛

   ششم: ولايت و فرمانروائي.

   هفتم: عزت و سربلندي.

   هشتم: امانت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE