تعبیر خواب سراپرده

 

 • تعبیر خواب سراپرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سراپرده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سراپرده

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سراپرده بزد و دانست كه سراپرده ملك او است؛ دليل كه بزرگي و منزلت يابد و باشد كه مهتر لشگر شود. اگــر بيند سراپرده پادشاه بود؛ دليل كه از پادشاه حرمت و جاه يابد؛ زيرا كه سراپرده نشست گاه پادشاه است. اگــر بيند كه سراپرده پادشاه اســت و بيفتاد؛ دليل كه ملك او ra زوال است. اگــر بيند سراپرده پادشاه be سوخت؛ دليل كه پادشاه از دنيا رحلت كند. اگــر بيند پادشاه از سراپرده بيرون آوردند؛ دليل هلاكت است. اگــر بيند كه سراپرده پادشاه بگرفت وبرهوا برد؛ دليل كه پادشاه بزرگ در آن ديار آيد وملك از وي بستاند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سراپرده در خواب بر پنج وجه است.

  اول: سلطنت.

  دوم: رياست.

  سوم: ولايت.

  چهارم: مهتري.

  پنجم: سرهنگي و سرداري لشگر.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE