تعبیر خواب ستارگان

 

 • تعبیر خواب ستارگان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ستارگان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ستارگان

   

  يوسف نبي مي فرمايد :

  [ياد کن] زماني ra ke يوسف be پدرش گــفــت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره ra ba خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»

  پس چــون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود ra در کنار خويش گرفت و گــفــت ان شاء الله ba [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»

  و پدر و مادرش ra be تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او be سجده درافتادند و [يوسف] گــفــت اي پدر اين اســت تعبير خواب پيشين من be يقين پروردگارم آن ra راست گردانيد و be من احسان کــرد آنگاه ke مرا از زندان خارج ساخت و شما ra از بيابان [کنعان be مصر] باز آورد پــس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم ra be هم زد بي گمان پروردگار من نسبت be آنچه بخواهد صاحب لطف اســت زيرا ke او داناي حکيم اســت سو ره يوسف آيهء «100»

  حضرت دانيال گويد :

  ستارگان درخواب؛ دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب؛ دليل كند بر پادشاه و ماه؛ دليل كند بر وزيران. اگــر كسي زحل ra در خواب بيند؛ دليل كند كه وي ra ba دهقانان شغلي افتد كه ايشان رامال و نعمت بود؛ سفله و بخيل اســت و مكار و فريبنده بود. اگــر مشتري ra be خواب بيند؛ وي رابا پارسا و مصلح و نيكخواه كاري افتد و آن كس دادگر منصف و ba ورع باشد. اگــر مريخ ra be خواب بيند؛ او ra ba سرهنگي خونخوار بدكردار كاري افتد. اگــر زهره ra be خواب بيند؛ دليل اســت كه او ra ba خادمان و خاتونان و زنان محتشم پيوستگي باشد و از ايشان خير وراحت بيند. اگــر عطارد ra بيند؛ دليل كه او ra پيوستگي بود ba مردي عالم و دانا و حكيم و از آن مرد او ra فايده رسد. اگــر بيند كه يكي از ستارگان ba وي سخن گفت؛ دليل كند كه قدر و بزرگي يابد.

  محمدبن سيرين گويد :

  از ستارگان ثانيه چــون شعريي و عيوق و سهيل و اكليل و بعضي از مشركان آنان ra مي پرستند؛ اگــر يكي ra be خواب بيند؛ دليل اســت كه او ra ba اهل ذمه و مشركان صحبت افتد. اگــر بيند كه ستاره ra نشان نبود توبه بايد كرد. اگــر بيند كه ستاره روشن بر زميني افتاد و روشنائي كم شد؛ دليل كند عالِم بزرگ آن ديار هلاك گردد و ستارگان روشن be تاويل عالم بود. اگــر بيند كه ستارگان مي لرزيدند؛ دليل كه فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگــر بيند كه از آسمان ستاره بر سر وي افتاد؛ دليل اســت كه پادشاه نعمت يابد be قدر نور آن ستاره. اگــر بيند كه ستاره ra be دست بگرفت؛ دليل كه او ra فرزندي آيد و مقرب پادشاه گردد. اگــر در خانه خود ستاره بيند؛ دليل اســت او ra فرزندان بسيار بوده باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه ستارگان متفرق و آشفته شدند؛ دليل كه پادشاهان متفرق شــونــد و كارشان بد گردد. اگــر بيند كه ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان نيك بود؛ دليل اســت احوال پادشاهان نيكو و پسنديده بود. اگــر بيند كه ستارگان ra همي خورد؛ دليل كه از پادشاه وي ra منفعت رسد. اگــر بيند كه ستارگان از خانه او برآمدند؛ دليل اســت كه او ra فرزندان باشد كه مقرب پادشاه گردند. اگــر بيند كه ستارگان مطيع و فرمانبردار او شدند؛ دليل كه پادشاهي يابد. اگــر بيند كه ba ستارگان سخن نيكو گفت؛ دليل اســت پادشاه عادل و دادگر بود. اگــر be خلاف اين بيند؛ پادشاه ظالم و ستمگر بود. اگــر بيند كه ستارگان ba هم جنگ و نبرد كردند؛ دليل كه در آن ديار جنگ و كارزار افتد. اگــر بيند كه ستارگان ra فرا گرفت و در آستين نهاد؛ دليل اســت كه مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه از جمله ستارگان يك ستاره در برابر وي آشفته و متحير گرديد و در كنار او افتاد؛ دليل كه او ra فرزند عزيز و گرامي در وجود آيد. اگــر بيند كه ستاره طالع در منزل خويش است؛ دليل كند كه نسلش زياده گردد. اگــر بيند كه ستاره ra همي بوسيد؛ دليل اســت بزرگي ra از لشگر پادشاه خدمت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن ستارگاني كه مردم be وي راه برند؛ دليل اســت برخير و بزرگي و منفعت و ديدن ستارگان كه مردم آن ها مي پرستند؛ دليل بر شر و مضرت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.

  اول: فقيهان.

  دوم: علما و دانشمندان.

  سوم: قاضيان.

  چهارم: خلفا.

  پنجم: وزرا.

  ششم: دبيران و نويسندگان.

  هفتم: خزانه داران.

  هشتم: مردمان جنگجوي.

  نهم: شاگردان.

  اگر بيند كه بر ستاره دست يافت؛ دليل اســت كه بر اين قسم كسان دست يابد و نيز ba چنين قوم او ra راه پيدا گردد.

  چنين گويند

  در بغداد؛ مردي مصلح be خواب ديد كه ستاره روشن be زمين افتاد؛ پيش معبر رفت و اين ra بپرسيد؛ معبر گفت: دليل بود كه عالم فاضل يا قاضي بميرد. در آن هفته ابو حنيفه بمرد.

  علامه مجلسي ( ره) گويد :

  فرو ريختن اختران be مرگ علماء تعبير شده  و از اينرو سال آغاز غيبت کبري ra سال تناثر نجوم گويند براي مرگ دانشمندان بسياري چــون کليني؛ علي بن بابويه و سيمري و ديگران.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در جائي از همين کتاب نوشته ke بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب؛ کساني ke در نظر ما خيلي جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه مي کـنـنـد و be زبان ديگر دور از دسترس هستند be طور سمبليک در روياها ماه و خورشيد و ستارگان؛ شهاب ها؛ کهکشان ها ظاهر مي شــونــد و شکل مي گيرند. معبران سنتي و قديمي ما نيز بي آن ke اشاره اي be اين علت کرده باشند خورشيد و ماه و ستارگان ra پادشاه و همسر پادشاه و وزيران شاه تعبير کرده و در موارد بسيار نوشته اند ke ستارگان وزيران مملکت هستند. فرويد در تحليل هاي خويش عينا همين مطلب ra عــنــوان کرده و خورشيد و ماه ra امپراطور و امپراطريس دانسته چــون او اطريشي بود و اطريش در زمان او امپراطور داشت ولي در شرايط امروز و زندگي کنوني ما ke وزرا اشخاص خيلي دور از دسترس نيستند ستارگان نمي توانند وزرا باشند. چــه همان طور ke در چند جا بخصوص در مقدمه نوشتم تعبيرات خواب احکام کلي و قطعي نيستند و غالبا بستگي مي يابند be نحوه زندگي و برداشتي ke ما از چيزها؛ اشخاص و حوادث داريم. اگــر در خواب ديديد ستاره اي بر سينه خويش داريد يا بر شانه خويش يا بر شانه الصاق کرده ايد نشان آن اســت ke بزرگ مي شويد و مردم ba تکريم و تعظيم be شما مي نگرند و در واقع ممتاز و شاخص مي شويد. اگــر ببينيد ke ستاره اي ra be چنگ گرفته ايد کاميابي و موفقيت شما قطعي است.خواب شما مي گويد be مراد مي رسيد و چيزي ra be دست مي آوريد ke برايتان ايده آل و آرزو بوده است. بر عکس اســت اگــر ببينيد ستاره اي در آسمان کم رنگ شده و ناپديد گرديده يا ستاره اي داشتيد ke گم کرديد. چـنـانـچه در خواب ببينيد ستاره اي از خانه شما برخاست و be آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شــد يا اين ke محو و ناپديد گرديد خوب خوابي نيست چرا ke از مرگ يکي از افراد خانواده خبر مي دهد.اگر ستارهاي از محله يا شهر شما be همين نحو برخاست و رفت بزرگي از شهر و ديار شما مي ميرد ke موقعيتي چونان ستاره داشته است. اگــر در خواب ببينيد ke ستاره ها ra شماره مي کنيد be کاري بزرگ دست مي زنيدو بر جمعي رجحان و برتري امارت مي يابيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ستاره

  درخشان : خوشبختي

  کم سو : مانع

  دنباله دار: مرگ يکي از افراد خانواده

  تيره : غم و غصه در درون خانه

  روشن : نيکبختي

  مسافرت ba جهت يابي از روي ستارگان : موفقيت در دراز مدت

  ستاره قطبي : اميد واهي

  ستاره صبح : شادماني

  ديدن ستاره تنها : يک اتفاق بسيار مهم روي خواهد داد

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد be ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه مي كنيد ؛ نشانة آن گاست كه از سلامتي كامل و سعادت برخوردار خواهيد شــد .

  2ـ ديدن ستارگان كم سو يا سرخ در خواب ؛ نشانة روبرو شدن ba دردسر و بدبختي اســت .

  3ـ ديدن شهابي كه از كنار ستارگان مي گذرد ؛ نشانة راه يافتن غم و اندوه be زندگي اســت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ستارگان be شكل مرموزي پديدار و ناپديد مي گردند ؛ نشانة آن اســت كه در آينده اي نزديك دگرگونيها و تحولاتي غريب پيش مي آيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد ستاره اي فرود مي آيد و be شما اصابت مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در خانوادة شما مصيبتي اتفاق خواهد افتاد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد ستاره ها دور زمين مي چرخند ؛ نشانة آن اســت كه واقعه اي خطرناك اتفاق خواهد افتاد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE