تعبیر خواب سبيل

تعبیر خواب سبيل

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سبيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سبيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سبيل

   

  سبيل dar خواب ، دليل بر هيبت مرد كند. agar بيند كسي بروت او ra be مقراض بياراست، be تاويل نيكو بود va او ra مضرت نرسد. agar بيند بروت او ra وقت پيراستن az تن بپريد، دليل نقصان هيبت مرد است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند بروت او دراز شده، دليل كه او قوتي بود. agar بيند كسي بروت او ra بر كند، دليل كه ba كسي خصومت كند. agar بيند بروتش سفيد شده بود، دليل كه az كار ناكردني بازايستد. agar بيند او ra بروت بود، agar دراز بود، دليل بر غم va اندوه است va agar اندك بود، دليل بر عز va جاه va مراد كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سبيل نشانه قدرت طلبي va هيبت مردانه است. dar خواب نيز همين تجلي ra دارد. agar dar خواب ببينيم ke ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن است ke آبرو داريم amma قدرت حفظ اين آبرومندي ra فاقد مي شويم. agar ببينيد ke سبيل خود ra مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد ke be آبروي شما لطمه مي زند. اين dar صورتي است ke dar بيداري سبيل داشته باشيد ولي agar سبيل نداشته باشيد va dar روياي خود ببينيد ke آن ra مي تراشيد کاري خلاف اخلاق انجام مي دهيد. براي زن ديدن سبيل dar خواب نيکو نيست. همان طور ke قبلا هم نوشتم agar مردي dar خواب ببيند گوشواره آويخته نشان بي آبرويي است، چنانچه زني dar خواب ببيند ke سبيل درآورده be اندازه پر پشتي va کم پشتي va درازي va کوتاهي سبيل آبروي او dar مخاطره قرار مي گيرد va شان زنانه اش تخفيف مي يابد amma براي مردان ديدن سبيل نيکو است. agar dar بيداري سبيل نداريد va dar روياي خود ببينيد ke سبيل کلفتي پشت لبهاي شما روئيده دو حالت دارد. يا کاري بيشتر az لياقت va توانايي be شما پيشنهاد مي شود يا شما ra بيش az آنچه خودتان be خود ارزش va شان مي دهيد مي ستانيد. مجموعا احترام شما زياد مي شود va شخصيت مي يابيد ولي agar سبيل متناسب va be اندازه باشد احترام مي يابيد va شما ra تحسين مي کنند. agar ديديد سبيل شما ra ba زور va جبر کندند be شما ستمي بزرگ مي شود ke dar نتيجه اهميت va ارزش خود ra az دست مي دهيد. agar dar خواب ببينيد ke سبيل خويش ra مي آراييد مثلا ba قيچي يا موچين زوائد آن ra مي زنيد خوب است va خبر مي دهد ke کاري dar جهت حفظ آبرو va موقعيت اجتماعي خويش انجام مي دهيد. سفيدي سبيل خوب است amma agar ريش شما سياه باشد va سبيل شما dar خواب سفيد شود خوب نيست. داشتن سبيل غير متعارف va زشت نيز خوب نيست.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سبيل

  سبيل : عشقي ke dar حال az بين رفتن است

  سبيل جو گندمي : شادماني بي پايه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar خواب ببينيد كه سبيل گذاشته ايد ، نشانة آن است كه خودستايي va غرور شما باعث مي شود az خوشيهاي زندگي لذت چنداني نبريد .

  2ـ agar زني dar خواب az سبيل شوهر خود تعريف كند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشد . زيرا dar معرض رسوايي قرار خواهد گرفت .

  3ـ agar مردي خواب ببيند سبيل خود ra كوتاه مي كند ، نشانة آن است كه سعي مي كند az دوستان شرور va لذتهاي نادرست روي برگرداند ، va be مقامي درخور احترام دست يابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سبيل”

  دیدگاه ها بسته شده اند.