تعبیر خواب سبيل

 

 • تعبیر خواب سبيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سبيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سبيل

   

  سبيل در خواب ؛ دليل بر هيبت مرد كند. اگــر بيند كسي بروت او ra be مقراض بياراست؛ be تاويل نيكو بود و او ra مضرت نرسد. اگــر بيند بروت او ra وقت پيراستن از تن بپريد؛ دليل نقصان هيبت مرد است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند بروت او دراز شده؛ دليل كه او قوتي بود. اگــر بيند كسي بروت او ra بر كند؛ دليل كه ba كسي خصومت كند. اگــر بيند بروتش سفيد شده بود؛ دليل كه از كار ناكردني بازايستد. اگــر بيند او ra بروت بود؛ اگــر دراز بود؛ دليل بر غم و اندوه اســت و اگــر اندك بود؛ دليل بر عز و جاه و مراد كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي ra دارد. اگــر در خواب ببينيم ke ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن اســت ke آبرو داريم امــا قدرت حفظ اين آبرومندي ra فاقد مي شويم. اگــر ببينيد ke سبيل خود ra مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد ke be آبروي شما لطمه مي زند. اين در صورتي اســت ke در بيداري سبيل داشته باشيد ولي اگــر سبيل نداشته باشيد و در روياي خود ببينيد ke آن ra مي تراشيد کاري خلاف اخلاق انــجـام مي دهيد. براي زن ديدن سبيل در خواب نيکو نيست. همان طور ke قبلا هم نوشتم اگــر مردي در خواب ببيند گوشواره آويخته نشان بي آبرويي است؛ چـنـانـچه زني در خواب ببيند ke سبيل درآورده be اندازه پر پشتي و کم پشتي و درازي و کوتاهي سبيل آبروي او در مخاطره قرار مي گيرد و شان زنانه اش تخفيف مي يابد امــا براي مردان ديدن سبيل نيکو است. اگــر در بيداري سبيل نداريد و در روياي خود ببينيد ke سبيل کلفتي پشت لبهاي شما روئيده دو حالت دارد. يا کاري بيشتر از لياقت و توانايي be شما پيشنهاد مي شــود يا شما ra بيش از آنچه خودتان be خود ارزش و شان مي دهيد مي ستانيد. مجموعا احترام شما زياد مي شــود و شخصيت مي يابيد ولي اگــر سبيل متناسب و be اندازه باشد احترام مي يابيد و شما ra تحسين مي کنند. اگــر ديديد سبيل شما ra ba زور و جبر کندند be شما ستمي بزرگ مي شــود ke در نتيجه اهميت و ارزش خود ra از دست مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد ke سبيل خويش ra مي آراييد مثلا ba قيچي يا موچين زوائد آن ra مي زنيد خوب اســت و خبر مي دهد ke کاري در جهت حفظ آبرو و موقعيت اجتماعي خويش انــجـام مي دهيد. سفيدي سبيل خوب اســت امــا اگــر ريش شما سياه باشد و سبيل شما در خواب سفيد شــود خوب نيست. داشتن سبيل غير متعارف و زشت نيز خوب نيست.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سبيل

  سبيل : عشقي ke در حال از بين رفتن است

  سبيل جو گندمي : شادماني بي پايه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كه سبيل گذاشته ايد ؛ نشانة آن اســت كه خودستايي و غرور شما باعث مي شــود از خوشيهاي زندگي لذت چنداني نبريد .

  2ـ اگــر زني در خواب از سبيل شوهر خود تعريف كند ؛ علامت آن اســت كه بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشد ... زيرا در معرض رسوايي قرار خواهد گرفت .

  3ـ اگــر مردي خواب ببيند سبيل خود ra كوتاه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه سعي مي كند از دوستان شرور و لذتهاي نادرست روي برگرداند ؛ و be مقامي درخور احترام دست يابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE