تعبیر خواب سبيل

تعبیر خواب سبيل

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب سبيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سبيل » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سبيل

   

  سبيل در خواب ؛ دليل بر هيبت مرد كند. اگــر بيند كسي بروت او را بــه مقراض بياراست؛ بــه تاويل نيكو بود و او را مضرت نرسد. اگــر بيند بروت او را وقت پيراستن از تن بپريد؛ دليل نقصان هيبت مرد است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند بروت او دراز شده؛ دليل كه او قوتي بود. اگــر بيند كسي بروت او را بر كند؛ دليل كه بــا كسي خصومت كند. اگــر بيند بروتش سفيد شده بود؛ دليل كه از كار ناكردني بازايستد. اگــر بيند او را بروت بود؛ اگــر دراز بود؛ دليل بر غم و اندوه اســت و اگــر اندك بود؛ دليل بر عز و جاه و مراد كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگــر در خواب ببينيم کــه ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن اســت کــه آبرو داريم امــا قدرت حفظ اين آبرومندي را فاقد مي شويم. اگــر ببينيد کــه سبيل خود را مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد کــه بــه آبروي شما لطمه مي زند. اين در صورتي اســت کــه در بيداري سبيل داشته باشيد ولي اگــر سبيل نداشته باشيد و در روياي خود ببينيد کــه آن را مي تراشيد کاري خلاف اخلاق انــجـام مي دهيد. براي زن ديدن سبيل در خواب نيکو نيست. همان طور کــه قبلا هم نوشتم اگــر مردي در خواب ببيند گوشواره آويخته نشان بي آبرويي است؛ چـنـانـچه زني در خواب ببيند کــه سبيل درآورده بــه اندازه پر پشتي و کم پشتي و درازي و کوتاهي سبيل آبروي او در مخاطره قرار مي گيرد و شان زنانه اش تخفيف مي يابد امــا براي مردان ديدن سبيل نيکو است. اگــر در بيداري سبيل نداريد و در روياي خود ببينيد کــه سبيل کلفتي پشت لبهاي شما روئيده دو حالت دارد. يا کاري بيشتر از لياقت و توانايي بــه شما پيشنهاد مي شــود يا شما را بيش از آنچه خودتان بــه خود ارزش و شان مي دهيد مي ستانيد. مجموعا احترام شما زياد مي شــود و شخصيت مي يابيد ولي اگــر سبيل متناسب و بــه اندازه باشد احترام مي يابيد و شما را تحسين مي کنند. اگــر ديديد سبيل شما را بــا زور و جبر کندند بــه شما ستمي بزرگ مي شــود کــه در نتيجه اهميت و ارزش خود را از دست مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد کــه سبيل خويش را مي آراييد مثلا بــا قيچي يا موچين زوائد آن را مي زنيد خوب اســت و خبر مي دهد کــه کاري در جهت حفظ آبرو و موقعيت اجتماعي خويش انــجـام مي دهيد. سفيدي سبيل خوب اســت امــا اگــر ريش شما سياه باشد و سبيل شما در خواب سفيد شــود خوب نيست. داشتن سبيل غير متعارف و زشت نيز خوب نيست.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سبيل

  سبيل : عشقي کــه در حال از بين رفتن است

  سبيل جو گندمي : شادماني بي پايه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كه سبيل گذاشته ايد ؛ نشانة آن اســت كه خودستايي و غرور شما باعث مي شــود از خوشيهاي زندگي لذت چنداني نبريد .

  2ـ اگــر زني در خواب از سبيل شوهر خود تعريف كند ؛ علامت آن اســت كه بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشد ... زيرا در معرض رسوايي قرار خواهد گرفت .

  3ـ اگــر مردي خواب ببيند سبيل خود را كوتاه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه سعي مي كند از دوستان شرور و لذتهاي نادرست روي برگرداند ؛ و بــه مقامي درخور احترام دست يابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب سبيل”

  دیدگاه ها بسته شده اند.