تعبیر خواب سبوس

 

 • تعبیر خواب سبوس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سبوس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سبوس

   

  پوست گندم و جو

  محمدبن سيرين گويد :

  سبوس در خواب؛ دليل اســت بر نيازمندي. اگــر بيند كه مردمان سبوس يا نان سبوس ميخوردند؛ دليل كه اندر آنجا قحط و تنگي باشد و مردمان ra كسب و معيشت نباشد. اگــر بيند كه سبوس از خانه خود بيرون انداخت يا be كسي داد؛ دليل كند كه اندر آن ديار قحط و تنگي باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن سبوس در خواب بر سه وجه بود.

  اول: نيازمندي.

  دوم: قحطي وکمبودي و تنگي.

  سوم: سختي معيشت وزندگي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سبوس در خواب تنگي معيشت است. اگــر در خواب ببينيد خرمني بزرگ از سبوس پيش روي شماست گرفتار زيان مي شويد و نيازمند مي گرديد و چنان چــه آن سبوس اندک باشد زيان شما کم اســت و قابل تحمل؛ اگــر ببينيد نان سبوس مي خوريد يا در خواب احساس کنيد ke نان ra از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختي و تنگي مي شويد و احتياج شما تا be آن پايه مي رسد ke از ديگران کمک مي طلبيد. اگــر ببينيد در جيب خود سبوس داريد؛ پولتان ra در راه بيهوده صرف مي کنيد. اگــر کسي be شما سبوس بدهد زيان مي رساند و شما زيان مي بينيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE