تعبیر خواب ساعت

 

 • تعبیر خواب ساعت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ساعت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ساعت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در روياهاي ما ساعت دوستي اســت صديق ke دروغ نمي گويد ولي مــمــکن اســت اشتباه کند. اگــر در خواب ديديد ke ساعت هميشگي خويش ra be مچ دست بسته ايد يا در جيب داريد خواب شما مي گويد در کارهايتان دقت عمل نداشته و روي سهل انگاري و اهمال فرصت هائي ra از دست مي دهيد. اگــر در خواب ديديد ke کسي ساعتي be شما داد يا ساعتي خريديد نشان آن اســت ke ba دوست خوبي آشنا مي شويد ke راهنماي شما خواهد شــد و تذکر هاي مفيد مي دهد و اشتباهات شما ra متذکر مي شود. خانم ايتانوس مي گفت: ساعت براي جوان و نوجوان پدر و مادر اســت ke دائم تذکر مي دهند و مي گويند اين کار ra بکن و اين کار ra نکن. کجا بودي؟ و کجا مي خواهي بروي؟و باز خواست مي کـنـنـد ke چرا ديرآمدي يا وقت کار و مدرسه گذشته است. براي زن جوان مادر شوهري اســت دل سوز و مهربان ke بر مبناي دل سوزي و علاقه مندي ايراد مي گيرد و تذکر مي دهد؛ براي مردان جوان کار فرماي سخت گير و علاقه مند be نظم و ترتيب در کار اســت و براي مرد احساس مسئوليت نسبت be شخص خودش و جامعه و خانواده. be هــر حال ساعت هشداري اســت be بيننده خواب درباره نقشي ke در جامعه و وظيفه اي ke از جهت شخص خويش دارد. اگــر بيننده خواب ساعت بزرگي مانندساعت برج لندن ببيند خواب او خبر مي دهد ke در تشکيلات عظيمي be خدمت گرفته مي شــود يا وظيفه اي بسيار بزرگ be عهده او محول خواهند کرد. اگــر ديديد ke ساعت کار نمي کــنــد و خراب اســت نقصي در کار خودتان هست و در جائي اهمال کرده و قصور کرده ايد. اگــر ديديد صفحه ساعت شما سياه اســت و هيچ رقمي بر آن ديده نمي شــود ba مسئله اي بغرنج روبه رو خواهيد شــد ke قادر be حل آن نيستيد. اگــر ديديد ساعتي ra خودتان خراب کرديد و نتوانستيد دوباره آن ra be کار بيندازيد دوست خوبي ra از خود مي رنجانيد و موجب قطع رابطه صميمانه اي مي شويد. اگــر ديديد ساعت متعلق be ديگري ra برداشته ايد be کسي خيانت مي کنيد و اگــر ديديد کسي ساعت شما ra برداشته و باز پــس نمي دهد حقي از شما ضايع مي گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن ساعت در خواب ؛ نشانة خطر از سوي دشمنان اســت ... شنيدن ضربه هاي ساعت ديواري در خواب ؛ علامت مرگ دوستي اســت و شنيدن اخبار ناخوشايند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE