تعبیر خواب زکام

 

 • تعبیر خواب زکام
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زکام » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زکام

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه يكي ra ياخود ra علت زكام بود؛ دليل اســت روزي اندك بيمار شــود و زود شفا يابد و هرچه كه زكام صعب تر است؛ بيماري او بيشتر شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  زكام ديدن؛ دليل كند كه بر كسي خشم گيرد و زود صلح كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  زكام درخواب بر سه وجه است.

  اول: بيماري اندك (بيماري کم و سبک).

  دوم: خشم گرفتن بر كسي.

  سوم: منفعت يافتن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد ke زود زائل مي شود. زکام همچنان ke در بيداري آب از سر و چشم و بيني انسان بيرون مي ريزد غم و اندوهي اســت ke زدوده مي شــود و از بين مي رود. عقده اي اســت ke خالي مي گردد. اگــر ببينيد آب از بيني شما مي چکد و اين be علت زکام اســت غم و رنج شما be قدر همان آب از بين مي رود. امــا اگــر ديديد ديگري زکام شده کسي بر شما خشم مي گيرد و تندي مي کند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE