تعبیر خواب زکات

 

 • تعبیر خواب زکات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زکات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زکات

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زكات درخواب ديدن؛ دليل بود كه مالش زياده گردد. اگــر بيند كه زكات فطر مي دارد؛ دليل كه نماز و تسبيح گويد و رستگاري يابد. اگــر وام دارد زود بگذارد؛ اگــر بيمار اســت شفا يابد؛ اگــر دشمن دارد بر وي ظفر يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد؛ مال او درحق بود و بلارفع شود.

  جابرمغربي گويد :

  اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد؛ دليل كه مالش زياده گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  زكات مال دادن در خواب بر هفت وجه است.

  اول: بشارت.

  دوم: خيروبركت.

  سوم: روشن بود كارهاي مشكل (حل شدن مشکلات).

  چهارم: قضاي حاجت (برآورده شدن حاجات).

  پنجم: روشنائي.

  ششم: از غم فرج يافتن (نجات يافتن از غمها).

  هفتم: زيادتي مال.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE