تعبیر خواب زيلو

 

 • تعبیر خواب زيلو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زيلو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زيلو

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زيلوي be خواب چــون گسترده بود؛ دليل بر درازي و ساختگي كار دنيا كند و هــر چند زيلو درازتر باشد بهتر باشد و چــون زيلو در نوشته باشد؛ دليل بر نقصان عمر و درويشي كند. اگــر بيند بر زيلوي كوچك نشسته اســت و آن زيلوي در زير آن دراز شده؛ دليل اســت عيش و روزي بر وي فراخ شود. اگــر بيند زيلو be دست خود در نوشت و be كنج خانه نهاد؛ دليل كه عز و دولت خويش ra تباه كند. اگــر زيلو ra بر پشت نهاده مي برد؛ دليل اســت بزه و گناه او جمع شود. اگــر بيند كه زيلو درنوشت و be كسي داد؛ دليل كه عمرش be آخر رسيده بود. اگــر بيند كه زيلوي كوچك و ستبر داشت؛ دليل كه روزي بر وي تنگ شود؛ امــا عمرش دراز شود. اگــر بيند كه زيلوي فراخ باريك داشت؛ روزي بر وي فراخ شود؛ امــا عمرش كوتاه شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زيلوي ستبر پاكيزه داشت؛ دليل اســت نعمت بر وي فراخ گردد. اگــر بيند زيلوي كهنه و دريده گسترده است؛ دليل اســت عمر be تلخي گذراند و عيش بر وي تنگ شود. اگــر بيند زيلوي مجهول افكنده بود؛ دليل كه ان چــه دارد از دست او بشود. اگــر بيند زيلوي نو بدو دادند يا بخريد و در خانه بگسترد؛ دليل اســت دولت و اقبال يابد و عمرش دراز شود؛ زيرا كه گستردن زيلوي درخواب؛ دليل بر درازي عمر بود و در نوشتن آن؛ دليل بر سپردن عمر كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زيلو در خواب بر شش وجه است.

  اول: ساختگي كار مردم (درست شدن کار انسان).

  دوم: درازي عمر.

  سوم: رزق و روزي.

  چهارم: عز و دولت وکامراني.

  پنجم: دشواري عيش وسختي زندگي و معاش.

  ششم: گناه و امانت كه بر گردن شخص جمع شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زيلو در خواب ما يملک اســت و انتفاع و تمتعي اســت ke از تملک چيزي مي بريم. be زبان ديگر زيلوي ما کار ماست. زندگي ما اســت و ما يملک ما و چــون گشوده و گسترده باشد خواب مي گويد کار ba مراد پيش مي رود و زندگي be دل خواه جريان مي يابد و بر آن چــه داريم و گرد آورده ايم مسلط مي باشيم. بخصوص اگــر بر زيلوي گسترده نشسته باشيم ... اگــر در خواب زيلوئي ببينيد ke جمع کرده و تا شده اســت و در عالم خواب بدانيد ke آن زيلو be شما تعلق دارد خواب شما خبر مي دهد ke آسيب پذير شده ايد و حقي از شما ضايع مي گردد و مالي ra از کف شما بيرون مي برند ولي اگــر آن زيلوي جمع و تا شده be شما تعلق نداشته باشد خواب شما مي گويد ke be حال کسي مسلط مي شويد و درباره کسي حق داوري پيدا مي کنيد. معبران قديمي نوشته اند اگــر زيلو باز باشد دليل اســت ke عيش و روزي بر بيننده خواب فراخ و ميسر مي شــود و اين تعبير کاملا درستي است. اگــر در خواب زيلوئي ببينيد آن قدر دراز ke ندانيد انتهاي آن be کجا مي رسد و ختم مي شــود آرزوي محال مي کنيد و توقع انتظار شما پيش از استحقاق و لياقت شما مي باشد. اگــر ببينيد ke زيلوئي تميز و پاکيزه داريد روزگار be شما روي خوش نشان مي دهد ولي اگــر زيلو چرکين و کثيف باشد روزگار بيننده خواب be سختي مي افتد و زندگي اش چهره زشت خود ra مي نماياند. جمع کردن زيلو در خواب خوب نيست و معبران نوشته اند ke اگــر کسي در خواب ببيند زيلوي خويش ra جمع کــرد يا لوله کــرد و کناري نهاد نشان آن اســت ke عمر خويش ra تباه و تمام کرده و روزگارش be سر رسيده و اين در خواب خبر از پايان عمر مي دهد ولي اگــر بيننده خواب ببيند ke زيلوئي نو و تميز و پاکيزه ra گسترد و بر آن نشست خوابي اســت نيکو و خبر از کاميابي يافتن دولت مي دهد. اگــر ببينيد اتاق هاي خانه خويش ra ba زيلو فرش کرده ايد زندگي شما ba آبرومندي مي گذرد و رفاه نسبي خواهيد داشت و اگــر در خواب ببينيد ke اتاق هاي شما جائي زيلو اســت و جائي فرش هاي گران بها خواب شما آگاهي مي دهد ke ba زياد خواهي آبرو و موقعيت خويش ra be خطر خواهيد افکند. اگــر جائي زيلو باشد و جائي اصلا فرش نباشد خوب است. زيلوي سوراخ خبر از بيماري همسر بيننده خواب مي دهد و همچنين زيلوي سوخته و سوراخ شده مي گويد ke ba همسر خود نقار و کدورت خواهيد يافت يا مال خود ra تباه مي کنيد و be خودتان زيان مي رسانيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE