تعبیر خواب زيتون

 

 • تعبیر خواب زيتون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زيتون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زيتون

   

  اگر زيتون درخواب بيند؛ غم و انديشه بود؛ زيرا كه be طعم تلخ و ناخوش باشد و be گونه سياه. اگــر بيند زيتون ميخورد؛ دليل كه غم و اندوه خورد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  روغن زيتون be خواب؛ خيرو بركت بود. اگــر بيند روغن زيتون مي پالود و ميخورد؛ دليل كه be قدر آن خير و منفعت بدو رسد.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زيتون ملح تلخ بخورد و ba نان ميخورد؛ او ra اندكي منفعت be رنج و سختي حاصل آيد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  همان طور ke در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم ديدن روغن زيتون در خواب نيکو اســت ولي مشاهده خود زيتون منوط اســت be طعم و مزه آن. اگــر زيتون در خواب ببينيد ke مي خوريد و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما be هنگام خوردن از آن خوشتان بيايد خوب اســت و تعبير بد ندارد. در اين حالت نعمت اســت ke be شما روي مي آورد be قدر همان زيتون ke مي خوريد و be اندازه اي ke بايد بخوريد تا زيان نداشته باشد. ولي اگــر در خواب زيتوني ke مي خوريد طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنيد غم و اندوه است. ba هــمــه اين ها ديدن روغن زيتون در خواب خير و خوبي و نعمت است. رنگ زيتون نيز دخيل اســت چــه اگــر سياه باشد غم و اندوه و رنجي اســت ke be شما روي مي آورد. اگــر زرد باشد بيمار و رنجور مي شويد ولي اگــر سبز و پرورده باشد خوب اســت be شرطي ke در خواب حالت کراهت در شما پيدا نشود. دادن زيتون be ديگران نيز تعبير مشروط دارد. خيلي چيزها هستند ke در خواب هاي ما تاويلات و تعبيرات مشروط پيدا مي کـنـنـد از آن جمله اســت زيتون. اگــر در خواب ببينيد ke زيتون be کسي مي دهيد و مي دانيد ke آن شخص زيتون ra دوست نمي دارد تعبير اين اســت ke در کار ديگران نيرنگ مي کنيد و زيان و ضرر مي رسانيد ولي اگــر آن کس ke زيتون ra در خواب از شما مي گيرد و زيتون ra دوست داشته باشد و شما بدانيد ke براي او هديه مطلوب مي بريد be او خير و برکت مي رسانيد. گرفتن زيتون از ديگران نيز منوط اســت be رد و قبول طبع شما. اگــر کسي be شما زيتون داد و شما ra خوش نيامد از ديگران سخن سرد مي شنويد ولي اگــر خشنود و راضي شديد کسي شما ra مدح مي کــنــد و مي ستايد و be شما سود و نفع مي رساند. چيدن زيتون از درخت be هــر حال خوب نيست و فراهم آوردن غم و رنج تعبير شده است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زيتون

  خوردن زيتون : مشکلات خانوادگي

  چيدن آن : شما بيش از حد سريع be قاضي مي رويد .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ba جمعي از دوستان ba شادماني زيتون جمع مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه كارهايتان نتايجي مساعد ba همراه خواهد آورد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد زيتوني ra از ظرفي بيرون مي آوريد ؛ دلالت بر آن دارد كه اوقاتي ra be خوشگذراني خواهيد گذراند .

  3ـ شكستن ظرف زيتون در خواب ؛ علامت آن اســت كه پيش از لذت بردن دچار يأس خواهيد شــد .

  4ـ خوردن زيتون در خواب ؛ علامت يافتن دوستان وفادار اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE