تعبیر خواب زولبيا

 

 • تعبیر خواب زولبيا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زولبيا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زولبيا

   

  درخواب؛ دليل اســت بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت و شادي. اگــر بيند زولبيا داشت يا كسي بدو داد و ميخورد؛ دليل كه be قدر آن وي ra مال و نعمت حاصل شود. اگــر بيند كه اندك زولبيا در دهان نهاد؛ دليل كه از كسي سخن خوش و لطيف شنود.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زولبيا بي زعفران ميخورد؛ دليل كه مال يابد. اگــر زولبيا ba زعفران ميخورد؛ دليل كه بيمار شود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زولبيا حکم شيريني هاي ديگر ra دارد ba اين تفاوت ke پيچيدگي کار اســت امــا نه چندان زياد. اگــر ببينيد ke زولبيا خريده ايد يا کسي be شما داده يا داريد مي خوريد کارتان موقتا گره مي خورد امــا زود رفع مي شود. خوردن زولبيا نيز همين تعبير ra دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE